Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Приключи проверката на ДАЗД в дневните центрове за деца с увреждания

04.10.2018г.

Приключи проверката на Държавната агенция за закрила на детето във всички 92 дневни центрове за деца/младежи с увреждания (ДЦДМУ) в страната. Нейната цел беше да се изследва качеството на този вид услуга, предоставяна от общини и лицензирани доставчици, и подкрепата, която се оказва за по-пълната социална интеграция и развитие на детето и на неговото семейство.

Изследвани бяха мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца, спазването на правата на децата със специфични нужди, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

В рамките на един месец ще бъде подготвен аналитичен доклад на резултатите от извършената планова проверка, в който ще бъдат анализирани трудностите, добрите практики, както и дадените предложения за подобряване работата и ефективността на предоставяните услуги в ДЦДМУ.

В проверените обекти, в които са установени пропуски в работата на служителите, на директорите на социалната услуга са дадени задължителни предписания, придружени с методически указания за отстраняването им, разписан е и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Потърсено е и съдействие от кметовете на общините, като доставчици на социалната услуга, с оглед подкрепа при изпълнението на дадените задължителни предписания.

Освен преглед на задължителната документация, свързана с планирането на грижата за децата и с организацията на дейността на специалистите, бе проведено анонимно анкетно проучване с персонала на ДЦДМУ и с родители на деца, ползващи услугите. Целта бе да се получи информация относно удовлетвореността от извършваните дейности и предоставяните грижи.

Инспекторите на ДАЗД проведоха и беседи с екипите на центровете, с деца и с техните родители/настойници/попечители, с приемни семейства, в които са настанени момчета и момичета, посещаващи услугите.

Шест от проверките бяха извършени съвместно с Инспектората на Агенцията за социално подпомагане в услуги, предназначени за деца и младежи с увреждания.