Приоритетите и следващите стъпки в процеса на деинституционализация обсъждат експерти от пет министерства

18.06.2015г.

Постигнатите резултати в изпълнението на шестте проекта, чрез които се реализира Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, анализират на финална работна среща управляващите екипи проектите. Тя се организира в рамките на изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето и финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“ проект „Подкрепа“, който подпомага ресурсно процеса на деинституционализация и обезпечава цялостната му координация и комуникация. Целта е, на база на натрупания в последните 5 години опит, да бъдат изведени основните предизвикателства, приоритетите и необходимите стъпки за продължаване на изпълнението на Националната стратегия.

„В България се случва нещо уникално, нещо, което се прави за първи път. Промяната, която се извършва в социалната система в страната, не се ограничава само в проектите. Те са един от инструментите за постигане на целта - осигуряване на по-добри условия за живот и развитие на децата и младежите, и връщане на децата от специализираните институции към живот в общността“, каза при откриването на срещата председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. „С обединените усилия на държавните институции, неправителствените организации и местните власти, за 5 години успяхме да изградим нова мрежа от услуги за деца и младежи, промяната не е само в инфраструктурата, създадена бе и мрежа от специалисти. Сега пред нас най-голямото предизвикателство е да насочим действията си така, че да гарантираме правата на всяко дете“, допълни г-жа Жечева.

Екипите на 5-те проекта, включени в Плана за действие – „Детство за всички”, „Посока: семейство”, „И аз имам семейство”, Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа“, споделиха постигнатите резултати в промяната в живота на хиляди деца, останали без родителска грижа и внимание. Изградени са нови съпътстващи услуги – центрове за социална рехабилитация и интеграция и за обществена подкрепа, комплекси за социални услуги, които подпомагат развитието и социализацията на момчетата и момичетата, напускащи институциите.

Представени бяха добри практики и опит на различните участници в процеса на деинституционализация на местно и национално ниво, благодарение на които над 2000 деца и младежи с увреждания вече са пълноценна част от нашето общество. Очертани бяха предизвикателствата пред партньорството на ангажираните страни при промяната на грижата за децата и младежите.

Сред основните цели, по които ще се работи в бъдеще, са: осигуряване на дългосрочна грижа за децата с увреждания, развитие на приемната грижа за бебета и деца с увреждания, създаване на механизъм за координация и комуникация на процеса, и механизъм за мониторинг и подкрепа на новите услуги, формиране на устойчиви индикатори за измерване на ефективността и ефикасността на процеса.

В срещата участваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Агенция за социално подпомагане, Национално сдружение на общините в Република България и неправителствени организации, които участват активно и подкрепят процеса на деинституционализация на грижата за деца.