Проверката на ДАЗД констатира нарушения в ІV-то Помощно училище

10.10.2014г.

Работна група, назначена от председателя на ДАЗД, ще направи преглед за ефективността на Координационния механизъм за действие в случаи на насилие над дете, за да бъде гарантирано незабавното взаимодействие в случай на кризисна ситуация особено когато се касае за деца със специални потребности.. По този начин ще бъдат подкрепени образователната система и системата за закрила и ще бъде осигурена сигурна и безопасна среда за нашите деца, това заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя, заедно с главният директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” г-жа Камелия Николова представи предварителните резултати от проверката на ДАЗД в ІV-то Помощно училище в гр. София.

Инспекторите констатираха следните нарушения:

  • Има пропуски в контролната дейност на директора по отношение на разпределението на ангажиментите на служителите – заместване на служители само по устно разпореждане.
  • Установена е недобра комуникация с отдела за закрила на детето, след като родителят е споделил за своите притеснения по отношение на детето. В правилника за вътрешния ред и в Правилника за устройството и дейността на училището е регламентиран чл. 7 от ЗЗДет. – за незабавното уведомяване на органите по закрила за дете в риск, който на практика в случая не е приложен.
  • Има период от време, в който надзорът по отношение на децата е бил поверен по време на регламентирани учебни занятия на членове от непедагогическия персонал, в чиито задължения не влиза директен контакт с децата и грижата за тях.
  • От страна на училището не са уведомени РИО и ОЗД за това, че от 19 септември 2014 г. момичето не посещава учебни занятия.
  • Персоналът е споделил информация за състоянието и уменията на детето, която е в противоречие с тази на специалистите, работещи с детето извън училището и родителите, т.е. липсва обмяна на информация между отделните специалисти.

Председателят на ДАЗД акцентира върху необходимостта от добрата предварителна подготовка на детето и персонала, за да се постигне адаптацията към новите условия, в които то е поставено. При записването в новото училище е нужно да се направи подробен план, в който да бъдат заложени индивидуални мерки за обучение и грижа, а в случая такъв не е разписан.

За установените нарушения Законът за закрила на детето предвижда издаването от председателя на ДАЗД на задължителни предписания за неизпълнение на задълженията, може да бъдат дадени предложения за налагането на дисциплинарни наказания на виновните длъжностни лица.

Предприетите от ДАЗД мерки по случая са уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане”, за да бъде свикан мултидисциплинарният екип по Координациония механизъм за взаимодействие в случай на дете, пострадало от насилие. На родителите е предложена подкрепа от специалистите по кризисна интервенция на Агенцията. Своевременно са информирани и органите на прокуратурата.

Всички действия на ДАЗД са с цел да бъде съхранена самоличността и достойнството на детето, както и да бъде оказана подкрепа на семейството.