ПРОВЕРКА НА ДАЗД В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. СУХИНДОЛ ПО ПОВОД СИГНАЛ ЗА БЛУДСТВО С МОМИЧЕТА ОТ ВЪЗПИТАТЕЛ И УЧИТЕЛ

28.10.2021г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, в периода 25-27.10.2021 г. нареди да се извърши спешна проверка в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол.

Повод за незабавните действия на ДАЗД е публикация в медиите за блудствени действия с пет седмокласнички от страна на възпитател в образователното заведение. При проверката е изследвани правото на детето на закрила от всички форми на насилие и от използването на методи на възпитание, които нарушават достойнството му.

От експертите на ДАЗД са проведени индивидуални и групови разговори с момичетата, съобщили за сексуален тормоз върху тях от възпитателя. Към тях се присъединяват още две момичета, които също информират за непристойно поведение, както от страна на възпитателя, така и от страна на неговия брат – учител в същото училище. Едната от ученичките споделя обвинението в сексуален тормоз от възпитателя, а другата за неприлични съобщения в социална мрежа /Инстаграм/ със сексуален контекст от страна на учителя по география – брат на възпитателя.

С цел да се проследи мнението на децата за наличието на насилие в училището, както и превантивната дейност по темата, от ДАЗД е извършено анонимно проучване сред учениците.

От разговорите с директора и екипа на училището става ясно, че специалистите не знаят, как да реагират в подобна ситуация и какви действия да предприемат. В училището и населеното място от 2019 г. има съмнения за непристойно поведение на единия от братята спрямо ученички от друго училище, но училищното ръководство не ги е възприело като тревожни, поради липсата на доказателства.

По случая са проведени срещи на експертите от ДАЗД с кмета на Община Сухиндол – г-н Чернев, с началника на РУ на МВР Павликени – г-н Тодоров, с началника на Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени – г-жа Даниела Атанасова.

При постъпване на жалбите от родители и настойници на петте момичета, ръководството на училището е уведомило Регионалното управление на образованието В. Търново и кмета на община Сухиндол. Полицията и социалните работници са предприели незабавни действия за проучване, съобразно компетенциите си в пълна координация с кмета на Община Сухиндол. Водени са разговори с момичетата. В двете ведомства работата по случая продължава.

Действията, които ръководството на училището е предприело са писмени обяснения от страна на възпитателя по повод жалбите на ученичките и издадена заповед за временното му отстраняване от работа до изясняване на случая.

В хода на проверката от Агенцията са установени редица пропуски, които нарушават правата на детето на закрила от всички форми на насилие и правото му на закрила от прилагани методи на възпитание, които уронват достойнството на детето. Децата са в риск, но за тях не е обсъждано и не им се предоставя допълнителна подкрепа, както и Екипът за подкрепа на личностното развитие не е предприел действия в тази посока. От ДАЗД са връчени 17 акта за установяване на административно нарушение на ръководството и служителите в училището, заради не сезиране от тяхна страна на органите за закрила на детето Дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работа за момичетата, които са деца в риск, нуждаещи се от закрила.

За отстраняване на установените нарушения в образователната институция, на директора ще се връчи задължително предписание със срок за изпълнение, което ще се проследи от страна на ДАЗД. За резултатите ще бъдат информирани кметът на Община Сухиндол и началника на Регионалното управление на образованието.