Проверка на ДАЗД установи нарушения във връзка със сигнал за сексуално насилие на дете от ДДЛРГ "Даскал Ботьо"

02.11.2009г.

Експерти от Главна дирекция контрол по правата на детето-Пловдив, към Държавната агенция за закрила на детето, извършиха проверка в Дома за деца лишени от родителска грижа “Даскал Ботьо” – гр. Калофер, област Пловдив, във връзка със спазването правото на детето на закрила срещу насилие.

Проверката е установила, че по време на летен лагер в с. Равда в периода 25.07 - 04.08.2009 г., едно от децата е разказало на по-голямо момче от групата, че един от възпитателите е упражнил върху него сексуално насилие.

Момчето е информирало за това ръководителя на лагера. В резултат от извършените действия от експертите е установено, че ръководителят на лагера не е изпълнил задължението си да информира незабавно директора на Дома и органите по закрила на детето за подадения сигнал, с което е нарушил разпоредбите на Закона за закрила на детето и регламентираните задължения в процедурите за защита на децата от насилие.

Комисията счита, че по този начин не е спазено правото на детето на закрила срещу насилие и оказването на навременна подкрепа от компетентни специалисти.

За отстраняване на констатираните нарушения на директора на ДДЛРГ “Даскал Ботьо”- гр. Калофер, е издадено задължително предписание, а на ръководителя на лагера е съставен акт за установяване на административно нарушение.

По случая се води разследване от органите на полицията и прокуратурата за установяване на данни за извършено престъпление от страна на длъжностно лице.

За резултатите от проверката ДАЗД е уведомила кмета на община Карлово и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за предприемане на действия по компетентност.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.