Проверка на ДАЗД установи нарушения в столичен ЦНСТ

11.11.2015г.

<div class="single_news">

В центъра за настаняване от семеен тип на Фондация „Смайл България“ в столицата не е осигурена сигурна и безопасна среда, организацията на работа не гарантира качествена грижа за настанените деца, установи проверка на Държавната агенция за закрила на детето.

В услугата, която функционира от м. април 2015 г., са настанени 4 деца - две двойки брат и сестра, преместени от дом за деца, лишени от родителски грижи и от приемно семейство. За нито едно от тях на управителя на центъра не са предоставени досиета от предишните настанявания. В ЦНСТ за всяко дете е оформено ново досие, но екипа в социалната услуга не е изготвил изскуемите документи – оценка на потребностите и индивидуален план за грижа. Към датата на проверката в услугата няма назначен психолог.

Проверката установи, че в центъра се използват недопустими методи на ограничаване на дете - затваряне за определено време в санитарното помещение, което нарушава правата им. Служител в ЦНСТ еднократно e дал на две от децата транквиланти, които не са назначени от лекар. Допуснат е случай на явно толериране на две от децата, довел до сериозни конфликти с останалите и провокирал прояви на неприемливо поведение.

В ЦНСТ липсва утвърден график за дежурствата. Според персонала работните смени са по 24 часа, след което има 48 часа почивка. Такъв режим на работа е недопустим в подобен вид социална услуга и не гарантира правата и интересите на настанените деца.

Установени са нарушения и пропуски и във водената в ЦНСТ документация - не се води дневник и не е предвиден ред за регистриране на инциденти и причините за тях; липсват регламент и процедура за оценка и подбор на кандидатите за работа и за доброволци, както и дейностите, в които могат да се включват.

За отстраняване на констатираните нарушения на управителя на ЦНСТ „Смайл България“ е дадено задължително предписание да предприеме действия за:
<ul>
<li>недопускане на прилагането на ограничителни мерки, нарушаващи правата на настанените деца и привеждане на документацията за тях в съответствие с изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца;</li>
<li>разработване и въвеждане на правила за вътрешния ред и дневници за регистриране на инцидентите и на посетителите;</li>
<li>изготвяне на график на дежурствата на персонала;</li>
<li>стриктно изпълнение на задълженията от страна на персонала.</li>
</ul>
Предвид установените нарушения за предприемане на мерки и действия по компетентност са уведомени дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните дирекции за социално подпомагане – Ловеч и София – град и Дирекция „Инспекция по труда“ – София град.

</div>