Продължават планираните срещи на председателя на Държавната агенция за закрила на детето с представителите на новото служебно

21.02.2017г.

Продължават планираните срещи на председателя на Държавната агенция за закрила на детето с представителите на новото служебно правителство.

През изминалата седмица Офелия Кънева се срещна с Пламен Узунов, министър на вътрешните работи на Република България и с проф. Даниела Дашева, министър на младежта и спорта. Присъства и д-рВалентин Димитров, заместник- председател на Държавната агенция.

По време на дискусиите госпожа Кънева запозна министрите с приоритетите, целите и каузите, които ще бъдат интегрална част от политиката на Държавната агенция за закрила на детето през 2017г. Утвърждаването на модела за детско участие в обществения и политически живот, разгръщането на политиките за деца за всички деца и въвличането на професионалните общности са приоритетите от най-голяма важност, върху които ще акцентират бъдещите инициативи на ДАЗД.

Както министър Дашева, така и министър Узунов изказаха безусловна подкрепа и готовност за сътрудничество между Държавната агенция и министерствата с цел оптимизиране и осъвременяване на механизмите за закрила на детето.

Следващите срещи, които предстоят на председателя на ДАЗД, са със служебния премиер проф. Огнян Герджиков, с министъра на външните работи Ради Найденов и с министъра на правосъдието Мария Павлова.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.