Продължава консултационният процес за създаването на новата Национална стратегия за детето

25.10.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе нови срещи със заинтересовани страни в рамките на консултационния процес за създаване на новата Национална стратегля за детето. Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова дискутира бъдещия документ със студенти, докторанти и преподаватели от Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски“, а в гр. Варна се проведе обсъждане с представители на социални услуги и образователни институции.

Да се изгради цялостен ценностен модел на децата, да се планират мерки за подобряване на физическата им активност и пълноценно прекарване на свободното време, да се включат  родителите в заниманията и да се подобри спортната инфраструктура бяха сред основните предложения на над 80-те участници в срещата в Националната спортна академия

Ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев и заместник-ректорът проф. Татяна Янчева поздравиха председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова за възможността младите хора и академичния състав да представят своите идеи за развитие на бъдещите поколения. От своя страна, д-р Лилова подчерта, че при подготовката на стратегическия документ е необходимо и полезно да бъдат чути и взети предвид мненията на всички заинтересовани страни и институции.  Участниците бяха разделени в малки тематични групи. Целта беше да обсъдят и дадат своите предложения във всяка от приоритетните области.

По-рано през деня председателят на ДАЗД бе домакин на студентите от магистърска програма „Детско-юношеска и училищна психология“ на СУ „Св. Климент Охридски“, с които обсъди подготовката на новата Национална стратегия за детето.

В консултативната среща в гр. Варна взеха участие доставчици на социални услуги за деца, педагогически съветници, учители, училищни настоятелства, обществени и ученически съвети, детски и младежки организации (Детски парламент на Община Варна и Младежки консултативен съвет към Кмета на Община Варна), родители и родителски организации. Специалистите и младите хора споделиха своето мнение за необходимостта от повишаване на здравната култура на учениците, от изграждане на умения за приемане на различията и проявяване на разбиране към децата със специални потребности, както и за подобряване на взаимодействието между образователната среда и родителите.

 

Държавната агенция за закрила на детето ще продължи да осъществява консултации с ключови представители на всички страни, ангажирани с политиките за децата – държавни институции, международни, синдикални и работодателски, неправителствени и родителски организации, академични среди, членове на Съвета на децата, експерти, директори на детски градини и училища.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.