Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПРОДЪЛЖАВА СЪЩИНСКАТА РАБОТА ПО ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ У НАС

30.03.2021г.

На 30.03.2021 г. се проведе работна среща на екипа, ангажиран с изпълнението на Програмата на Световната здравна организация за обучение на родители и други лица, полагащи грижи за деца със затруднения в развитието.

Пилотното тестване се реализира под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето, като водеща институция в партньорство с представителството на УНИЦЕФ за България, СЗО, Национален център по обществено здраве и анализи, Сдружение „Аутизъм днес“, представители на академичните среди и други заинтересовани организации у нас.

Aпробирането в България на програмата на Световната здравна организация за подкрепа на родители на деца с дефицити в развитието е значима крачка в подкрепата на тези семействата. Вярвам, че същинската работа ще допринесе за изграждането на подкрепяща и позитивна среда от родителите за отглеждане на децата им.“, сподели председателят на Държавната агенция за детето д-р Елеонора Лилова при откриване на срещата.

Програмата за обучение на родители и полагащи грижи лица е разработена и публикувана през 2015 г. от Световната здравна организация, а от 2017 г. е  проведена в повече от 30 държави. Тя обхваща редица аспекти на развитието на деца със затруднения и е насочена основно към родителите.

Участниците разгледаха етапите на официалното одобрение на Програмата, като в подготвителния етап от нейната адаптация се предвижда да бъде направен преглед и на материалите за българския социокултурен и лингвистичен контекст от екипи, които да включват сертифицирани обучители, представители на ключови участници в проекта, както и експерти в областта.

Програмата на СЗО за обучение на родители и други лица, полагащи грижи за деца със затруднения в развитието, е създадена като пакет от модули, който може да бъде приспособен към различните нужди на местно ниво. Тя може да бъде предоставена от широк спектър от неспециалисти доставчици, включително социални работници, доброволци в общността, рехабилитационни работници в общността, медицински сестри, лекари, предоставящи първична грижа, учители и родители/лица, полагащи грижи за деца в общностни структури или училища. Участниците  акцентираха и върху важната роля, която имат организациите – доставчици на услуги за деца на местно ниво.

„Ролята и отговорността на ДАЗД за въвеждането на Програмата в България е значим елемент, който ще помогне на родителите да разберат, че детето им има възможности за развитие и има специалисти, които са готови да му помогнат.“, подчерта още д-р Лилова.