Проектът „Детство за всички“ – първата приказка с щастлив край на деинституционализацията

26.02.2016г.

„Проект "Детство за всички" е първата приказка с щастлив край, защото, благодарение на него, всички 24 дома за деца с увреждания вече затвориха врати. Деинституционализацията бе направена по индивидуален план, съобразно потребностите на всяко дете и младеж. Ние работихме в екип и най-важния резултат от това е, че през 2010 г.  не само се начерта къде искаме да стигнем, а и пътя, по който да постигнем целта си – да осигурим близка до семейната среда за всяко дете с увреждане, отглеждано в институция“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Тя бе гост на организираната от Коалиция „Детство 2025“ конференция на тема "Разкази с щастлив край".

„Гаранция за успеха на процеса на деинституционализация е това, че при неговото планиране и реализация водещо е не увреждането на детето, а неговия ресурс. Нашата цел е да създадем възможности и гаранции за максимално развитие на този ресурс. Процесът на замяна на институционалната грижа ни научи да уважаваме различните, той промени нагласите на обществото и отношението на всички нас към децата“, допълни г-жа Жечева.

Председателят на ДАЗД посочи, че „днес сме изправени през изключително сложната задача да подготвим план за действие до 2020 г. към Националната стратегия „Визия за деинституционализация“, който да продължи процеса, да гарантира неговата устойчивост и необратимост. Трябва заедно да решим какъв да е подходът ни в следващигте 5 години, как да ограничим входа към институциите и какви мерки да приложим в подкрепа на процеса и на децата и техните семейства“.

„През последните 2 години присъствието на гражданския сектор и отчитането на мнението му във вземането на ключови решения за процеса на деинституционализация е засилено, това гарантира по-високо качество и споделена отговорност при изграждането и реализицаията на политиките за деца“, заяви изпълният директор на Фондация „Лумос“ г-н Трендафил Меретев, който модерира конференцията.

По данни на Коалиция "Детство 2025", от 2010 до 2015 г. броят нови настанявания на деца в институции намалява почти тройно - 803 регистрирани настанявания през 2014/2015 г. спрямо 2930 през 2010/2011 г. Успоредно с това намаляват и специализираните институции, които в началото на януари 2016 г. са 59.

Конференцията „Разкази с щастлив края“, организирана от Коалиция "Детство 2025", обсъди добрите практики в процеса по деинституционализация.

<em>Коалиция "Детство 2025" </em><em>е о</em><em>бединение от неправителствени организации</em><em>, които работят в сферата на деинституционализацията на грижата за деца. </em>