Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Прокуратурата се присъедини към Споразумението за координиране на действията при случаи на деца в риск

13.04.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани получи писмо от главния прокурор Борис Велчев, в което се изразява готовността на Прокуратурата на Република България да съдейства за закрилата на децата в риск, съобразно дадените й от закона правомощия.

Поводът за писмото е поканата към главния прокурор да се присъедини към сключеното на 15 март т.г. Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция. То бе подписано от 10 институции, които ще действат съвместно в ясно определени срокове при случаи на рискови ситуации с деца.

“Подкрепям споразумението, като вярвам, че то ще спомогне за осигуряване на по-ефективна система на превенция и контрол по спазване правата на децата и ще подобри ефективността в работата по закрила на детето ”, пише главният прокурор Борис Велчев в писмото си до г-жа Шабани.