Прокуратурата се присъедини към Споразумението за координиране на действията при случаи на деца в риск

13.04.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани получи писмо от главния прокурор Борис Велчев, в което се изразява готовността на Прокуратурата на Република България да съдейства за закрилата на децата в риск, съобразно дадените й от закона правомощия.

Поводът за писмото е поканата към главния прокурор да се присъедини към сключеното на 15 март т.г. Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция. То бе подписано от 10 институции, които ще действат съвместно в ясно определени срокове при случаи на рискови ситуации с деца.

“Подкрепям споразумението, като вярвам, че то ще спомогне за осигуряване на по-ефективна система на превенция и контрол по спазване правата на децата и ще подобри ефективността в работата по закрила на детето ”, пише главният прокурор Борис Велчев в писмото си до г-жа Шабани.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.