Промяната в живота на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Бургас

Промяната в живота на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Бургас

10.05.2016г.

<div class="single_news">
<div class="cms_plugin cms_plugin-news-news-content-1065 cms_render_model">

Промяната в живота на децата с увреждания, преместени от специализирани институции в новите резидентни услуги, обсъди председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева c ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Югоизточен район за планиране – областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В срещата участваха и г-н Бисер Спиров – ръководител „Обучение е развитие“ във Фондация „Лумос“ за България и управители на ЦНСТ-та от района.

Представени и обсъдени бяха резултатите от проведените в района през октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и  младежите с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип и защитените жилища, създадени по проект „Детство за всички“, както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.

„Анализът на процеса на деинституционализация през развитието и резултатите на децата показва, че когато се фокусираме върху тях и техните нужди, когато има координираност, партньорство и мониторинг и се използват всички ресурси, се постигат добри резултати“, заяви г-жа Жечева. „Предизвикателство пред нас е да осигурим добри, гъвкави мобилни услуги, които да отговарят на нуждите на децата. Най-важно сега е да систематизираме и оценим постиженията, над които ще надграждаме, и трудностите, които трябва да преодоляваме, да бъдем единни и координирани, особено на регионално и общинско ниво“, допълни тя. Председателят на ДАЗД припомни основните принципи на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, приета през 2010 г., които ще са в основата на следващите стъпки в процеса и новия петгодишен план.

„Целта на проведената оценка бе да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Тези изводи са валидни само по отношение на сравняването им с направените през 2012 г. оценки, те показват по един категоричен начин, че децата имат напредък“, каза г-н Бисер Спиров, който представи резултатите.

По време на дискусията бяха адресирани направените в оценката изводи и следващите стъпки за развитие на услугите в общините.

На територията на Югоизточен район за планиране има 45 центъра за настаняване от семеен тип за деца, в 24 от тях живеят деца и младежи с увреждания.

Срещата бе реализирана с активната подкрепа на Областния информационен център в гр. Бургас.

<em>В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. Целта на оценката е да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.[su_slider source="media: 4792,4793"]</em>

</div>
</div>