Промяната на грижата и начина на живот на децата с увреждания бяха обсъдени на кръгла маса

29.09.2014г.

Промяната на грижата и начина на живот на децата с увреждания от специализираните институции, както и подкрепата за новите резидентни услуги в процеса на деинституционализация бяха основните акценти в организираната от ДАЗД кръгла маса на тема „Преход от живот в институцията към живот в общността. Правото на детето да расте в семейна среда”.

„Какво е Деинституционализацията - да признаем уникалността и достойнството на различния и да работим за това. Всяко дете има своите права и потенциал, които излизат извън характеристиката „дете с увреждане“ и всички ние сме длъжни да направим всичко възможно те да бъдат реализирани. Затова една от основните ни цели е да създадем система, ориентирана към нуждите на отделното дете и неговото семейство, на които се предоставя съответна подкрепа и услуги”, заяви при откриването на срещата председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева  „Усилията ни са насочени към изграждане на система за подкрепа на семействата и преодоляване на факторите, които влияят върху решението една майка да се раздели с детето си – бедността, наличието на увреждане, влиянието на разширеното семейство. Затова работим в посока процесът да се фокусира върху превенцията на извеждането на детето от родното му семейство, като се развиват интегрирани услуги и политики, които да включват не само системата за закрила, а и тези за социално подпомагане, образование и здравеопазване. Ще успеем когато устойчиво задържим в центъра на социалната ни система семейството и детето”, допълни тя.

Председателят на ДАЗД подчерта, че на децата и младежите от центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища трябва да се гарантира достъп до всички подходящи услуги, за да не се повтори в тях модела на институционалното отглеждане. Г-жа Жечева очерта проблеми, с които се сблъскват настанените в малките групови домове – откази за болнично лечение, липса на клинични пътеки за децата с тежки увреждания, необходимост от актуализиране на медикаментозната терапия, липса на подкрепяща среда в училище, на индивидуален подход към децата със СОП, необходимост от организирането на транспорт от и до училище.

За да бъде осигурено задоволяването на потребностите на рисковата група децата и младежите и да се постигне ефективна адаптация в новите резиденти услуги е необходимо да бъдат разработени, съвместно с Министерството на здравеопазването, модели за предоставяне на интегрирани здравно-социални и психо-социални услуги, като тези модели трябва да бъдат гарантирани чрез правната и финансова рамка на медицинските стандарти и на социалните услуги, посочи г-жа Жечева.

По време на кръглата маса беше представен сборник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители „Връзки, раздели, срещи“, издаден от ДАЗД в рамките на проект „Детство за всички“, със съставител Весела Банова и научен редактор д-р Любомир Жупунов. Те подчертаха, че деинституционализацията на грижата за деца ще се постигне и чрез промяна на работата със семействата и поддържането на контакт между родителите и децата след настаняването в новите услуги.

Сега специалното внимание се фокусира върху новите услуги и гарантиране на качествена грижа в тях. Ключово за това е подготовката и управлението на персонала, но най- вече нагласите и потенциала на служителите, който трябва да бъде развиван.

В новите услуги са идентифицирани следните нужди на персонала, които ще бъдат подкрепени чрез взаимодействие с Коалиция „Детство 2025”:

  1. Методическо консултиране (прилагане на Методиката за ЦНСТ, политики и процедури на новите услуги, създаване на график за персонала;
  2. Създаване на координационен механизъм на областно ниво, който да се прилага между  новите ЦНСТ и съпътстващите услуги, като така се гарантира, че те не работят изолирано едни от други;
  3. Продължаващо обучение за работа с хора с увреждания;
  4. Обучения за подготовка на децата за преместване от специализирана институция в ЦНСТ/ ЗЖ;
  5. Обучения за прилагане на Интензивното общуване;
  6. Обучения за важността на социалните аспекти на храненето на деца с тежки и множествени увреждания;
  7. Обучения и консултации за работа с деца с предизвикателно поведение;
  8. Обучение и консултация на общините във връзка с управлението на резидентни услуги в общността – екип, организация и управление, обучение по детско участие; ранна интервенция; изграждане на подкрепяща среда; права и принципи на личностно-насочена подкрепа; клинични срещи при кризисни ситуации.

Благодарение на съвместната работа на ДАЗД с различни неправителствени организации /УНИЦЕФ, ЛУМОС, Фондация „Сийдър”, Сдружение „Дете и пространство”/, се осъществяват множество срещи, обучения, споделяне на добри практики и обмяна на опит.

На събитието присъстваха представители на МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП, Агенция за хората с увреждания, СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, областни и общински администрации, регионални екипи по деинституционализация, представители на екипи на проектите от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, неправителствени организации, доставчици на социални услуги от региона и други заинтересовани страни.