Протокол от заседание по случай 20 години от подписването на Конвенцията за правата на детето

20.11.2009г.

В периода 18-20 ноември, 2009 г се проведе заседание на Детския съвет към ДАЗД по случай 20 години от подписването на Конвенцията за правата на детето.

За целта в периода 1.10 - 2. 11.2009 г. се извърши процедура по смяна на част от членовете на Детския съвет , поради навършване на пълнолетие. За целта бяха изпратени покани до действащи младежки организации, кметове на общини и неправителствени организации, с молба за провеждане на конкурс на месно ниво, с цел определяне на формален или неформален лидер, на възраст 14-16 години от съответната административна област за член на Детския съвет към ДАЗД. Отговори с предложения за включване на деца в състава на Детския съвет се получиха от 15 областни центрове. Единствено област Габрово за пореден път отказа да излъчи представител на областта за член на Детския съвет поради невъзможност да организира конкурс на месно ниво.

По предложение на членовете на Детския съвет от 2008 г., в състава на Съвета бяха включени три деца с увреждания и две деца от етнически малцинства. Техният избор стана с помощта на неправителствени организации, които работят с деца с увреждания и деца от етнически малцинства. Условието за участие на тези деца в състава на Детския съвет беше, техния избор да бъде подкрепен с препоръки и от други неправителствени организации, които работят в областта на закрилата на децата.

За заседанието на Съвета пристигнаха 25 деца от цялата страна. Първата сесия на Детския съвет, започна със запознаване на участниците. По време на представянето им стана ясно, че от 25 те присъстващи, 15 са представители на действащи детски и младежки парламенти на общинско ниво, а останалите 10 представители на ученически парламенти ситуирани в училищата, в които учат. Членовете на съвета споделиха своя опит от участието си в различни инициативи на месно ниво.

Заседанието продължи с презентация на Атанас Михнев, "пораснал" член на Съвета на тема : "За ООН и работата на Детския съвет". Наско беше избран за един от двамата официални представители на Р България в ООН за 2009 г. Неговите умения и качества допринесоха за представянето на страната в 64 - та сесия на ООН в Ню Йорк, посветена на младежкото участие. В своята презентация, той разясни процедурата за избор на кандидат за делегат на ООН, представи работата си по време на сесията. Сподели, че делегатите са се обединили около резолюция за насърчаване на младежкото включване в обществено политическия живот. Наско е споделил на представителите на другите страни, опита от Детския съвет към ДАЗД като добра практика на национално ниво за консултиране на правителството по детските въпроси.

Във втората част от презентацията си, Атанас представи на членовете на Съвета работата на Съвета до момента, а именно организирани дискусии и изразени становища по следните теми:

 • Участие в заседания на Националния съвет за закрила на детето по определени теми
 • безопасен интернет
 • насилието над деца и от деца
 • за зависимостите - употребата на наркотици и алкохол от подрастващите
 • за причините за агресията сред децата
 • за въвеждането на здравно образование в училищата
 • за функционирането на Националната гореща телефонна линия за деца

Членовете на Съвета бяха запознати с основните структурни звена в ДАЗД.

В края на първият работен ден на Детския съвет, беше направен анонимен избор за заместник-председател и секретар на Детския съвет. Йоана Николова, представител на Ст. Загора беше избрана за заместник-председател на Детския съвет, а Илиян Илиев, представител на област Русе за организационен секретар на Съвета.

На 19 ноември Детския съвет заседава в зала № 5 в сградата на МТСП.

Заседанието започна с дискусия за правата на децата съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

Много активен дебат се състоя по основната тема на заседанието "Как икономическата криза се отразява на децата". Всички членовете на Съвета изразиха своята гледна точка по темата. Сред най-важните изводи, до които достигнаха децата, бе фактът, че кризата създава чувство за несигурност, поражда агресивно поведение, нарушава диалога между родители и деца.

На заседанието бяха обсъдени и перспективи за развитие и предложения за основни принципи на работата на Съвета на децата. Целта е да се осигури комуникационна свързаност на членовете на Съвета в интервалите между заседанията и постигане на по-широка представителност на участието. Децата обсъдиха и процедури за избор на нови членове, както възможностите за осигуряване на повече публичност и информираност за дейностите на Съвета и превръщането му в работещ консултативен орган към председателя на ДАЗД по политиките за защита и развитие на детето.
По повод Деня на детското самоуправление, който се проведе на 20 ноември, членовете на Съвета избраха председател, зам.-председател и директори на дирекции в Държавната агенция за закрила на детето. Иво Атанасов, десетокласник от София, стана председател на ДАЗД за един ден. Всички деца от Съвета участваха в церемонията по награждаване в рамките на проекта "Община - приятел на детето", организирана от ДАЗД и УНИЦЕФ. Г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България и г-жа Надя Шабани връчиха призовете на избраните общини, които имат принос в работата с деца и в опазването на правата им. По-късно през деня представители на Съвета се срещнаха с г-жа Валентина Симеонова - заместник-министър на труда и социалната политика, и с г-н Румен Порожанов - началник на кабинета на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Пред тях децата споделиха своите виждания за кризата и отражението й върху живота на семействата им, както и очакванията си за действията на институциите в полза на развитието на младите хора.

Членовете на Детския съвет се обединиха около извода, че "КРИЗАТА днес ражда АГРЕСИЯ утре". Така през очите на младите хора финансовата криза, последвана от свиване на икономиката и освобождаването на работна ръка, се превръща не толкова в икономически, а най-вече в социален проблем. Според децата кризата се отразява негативно на българското семейство, поражда напрежение в семейната среда и нарушават комуникацията между членовете му. Това напрежение рефлектира пряко и косвено върху децата в следните измерения и последици:

 1. Нарушава СОЦИАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ на и между младите
 2. Поражда затвореност и АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ
 3. Създава чувство за НЕСИГУРНОСТ
 4. НАРУШАВА ДИАЛОГА между родители и деца

Децата ясно изразиха становището си, че те гледат на проблема не само от финансова гледна точка, но и в неговата дълбочина и не желаят да бъдат просто свидетели на промените.