Процесът на деинституционализация и реализирането на политиките за деца на местно ниво бяха обсъдени на кръгла маса в гр. Смолян

15.06.2015г.

Предизвикателствата пред процеса на деинституционализация и политиките за деца очерта председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на кръгла маса в град Смолян, организирана от областния управител г-н Недялко Славов.

Във форума участваха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, депутати, кметове и ръководители на социални услуги в областта.

"Важно е новите социални услуги, които разкрихме в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, да гарантират нови възможности за децата и семействата. Можем да го постигнем чрез по-добра национална и регионална координация, като създадем стройна система и планиране на национално и местно ниво. Особено внимание трябва да обърнем на повишаването на качеството на услугите, на квалификацията и мотивацията на работещите в тях, чрез надграждащи обучения и супервизии”, каза г-жа Жечева. „В края на тази седмица Националният съвет за закрила на детето ще обсъжда възможностите и подходите за ранно детско развитие, към които трябва да насочим общите си усилия", допълни тя.

„Работим за цялостна промяна на отношението, освидетелстването и помощта за хората с увреждания и насочването им към пазара на труда. Активно насърчаваме отговорното родителство и реализирането на нова концепция за подкрепа на децата и семействата, чрез промените в закона за семейните помощи за деца, които се надяваме да бъдат приети до началото на лятото”, заяви от своя страна министър Калфин.

Вицепремиерът още веднъж подчерта необходимостта от активна и прозрачна политика при разпределението на средствата, насочени към заетост и социално включване.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.