Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Публикуван е докладът за дейността на ДАЗД за 2014 г. и приоритетите за 2015 г.

27.04.2015г.

<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето публикува на интернет сайта си доклада за дейността си през 2014 г. Докуменът отчита постиженията на агенцията и откроява предизвикателствата пред системата за закрила на детето. Той е структуриран в 13 раздела.

Принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и приетите международноправни стандарти за деца са основата, върху която се гради дейността на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

Основен приоритет на агенцията е организиране и координиране осъществяването на държавната политика в областта на правата на децата и подобряване на тяхното благосъстояние. Целите, които са поставени, са създаване на условия и механизми за спазване и гарантиране на правата на децата чрез взаимодействие между държавните институции и между държавните институции и гражданското общество. Системни усилия за повишаване на информираността на децата, родителите, различните професионални групи и обществеността за правата на децата. Хармонизиране на международното универсално и регионално законодателство с националното, приемането и мониторирането на изпълнението на различни стратегически документи, както и решенията на правителствено ниво, определят рамката на дейността за изтеклата 2014 година.

Тя премина под знака на 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Юбилей, което стана повод 2014 г. да бъде обявена за Година за правата на детето. Към инициативите на ДАЗД за отбелязването й се присъединиха десетки общини, държавни институции, обществени организации, граждани, стотици деца.

2014 г. се откроява с <strong>динамиката на процеса на деинституционализация</strong>, реформата в институционалната грижа бе в най-решителния и отговорен етап. Процесът на предаване на грижата за децата и младежите с увреждания от институциите към новите резидентни услуги бе особено интензивен. Чрез изпълнявания от ДАЗД проект „Детство за всички”, <strong>над 700 деца и младежи с увреждания бяха подготвени и придружени до новите резидентни услуги</strong>. Усилията на агенцията бяха насочени към повишаване качеството на грижа и подкрепа на екипите на новите резидентни услуги. Организирахме: обучения, супервизии, обмяна на опит, чуждестранна експертиза и методическа подкрепа за персонала в новоизградените социални услуги. Осигурена бе допълнителна експертиза за 350 деца и младежи с тежки увреждания от целевата група на проект „Детство за всички”, включителночуждестранна експертиза.

През 2014 година председателят на ДАЗД предприе редица <strong>мерки за гарантиране на правата на деца чужденци, търсещи или получили международна закрила в България и техните семейства</strong>, в посока на подобряване на взаимодействието и координацията между отговорните институции, с цел защита на правата и интересите на тази особено уязвима категория деца. Към ДАЗД беше сформирана междуведомствена работна група, която разработва Координационен механизъм за взаимодействие между органите по закрила на национално и местно ниво във връзка с работа по случаи на деца чужденци, търсещи или получили международна закрила.

Предприети бяха <strong>действия за справяне с проблема на насилието над деца.</strong> В резултат на активната контролна дейност на ДАЗД беше подобрено положението на децата, настанени в специалните училища за деца с девиантно поведение – ВУИ и СПИ,популяризирана беше Националната телефонна линия за деца като средство за консултиране, информиране и за сигнализиране за деца в риск. В резултат на контролната дейност на ДАЗД и предприетите действия за преодоляване на феномена „детски раждания” и изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом, беше подобрено сътрудничеството на 39 лечебни заведения със съответните дирекции „Социално подпомагане” като се повиши чувствителността на системата.

Подобри се хоризонталната координация и комуникация между институциите и органите за закрила; предоставяните социални услуги в по-голяма степен отговарят на стандартите за качество. Положителна промяна се отбелязва и в общественото възприемане на правата на детето.

Задълбочи се взаимодействието с органите на прокуратурата – подписано беше споразумение за сътрудничество с Главния прокурор на Р България за периодичен обмен на информация, необходима за разработването и провеждането на държавната политика за закрила на детето, за планирането на адекватни мерки и дейности за гарантиране спазването на правата на децата, за регламентиране и на изграденото добро междуинституционално сътрудничество при осъществяването на контролната дейност на агенцията.

<strong>Изготвен е проект на Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2015 – 2017 година, </strong>чиито цели са гарантиране на равен достъп на децата със специални образователни потребности до качествено образование и подготовка; ранна превенция и диагностика, осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация; превенция на изоставянето и насърчаване на отглеждането на дете с увреждане в семейството; развитие на социални услуги за деца с увреждания и техните семейства, изграждане на достъпна архитектурна среда; повишаване на професионалния капацитет и оптимизиране на човешките ресурси в системата за закрила на детето; промяна на нагласите на обществото към децата с увреждания

Критична отправна точка и референтна мярка за политиките на ДАЗД е опитът и мнението на самите деца. Целта е децата и младежите разумно да бъдат въвлечени в действия относно насърчаването тяхното участие и мнение по въпроси, касаещи тяхното настояще и бъдеще. Като отчита, че България е заявила своя ангажимент за въвеждането на структури за подкрепа на детското участие, ДАЗД подготви План на инициативите за детското участие, в който е заложено провеждането на Национален събор на детските и младежките структури, който да постави началото на създаването на мрежа за застъпничество и подкрепа за изграждане на включваща среда за децата и младите хора.

<strong>Извършени са 200 проверки </strong>-планови относно спазване на стандартите за социални услуги за деца; по сигнал за нарушени права; за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени проверки, по прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Обект на инспекция през 2014 г. са били <strong>69</strong> образователни институции /училища и детски градини/; <strong>51</strong> отдела за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане”; <strong>47</strong> доставчици на социални услуги за деца; <strong>22</strong> специализирани институции за деца /3 в ДМСГД, 18 в ДДЛРГ и 1 ДДМУИ/; <strong>11</strong> лечебни заведения. През годината председателят на ДАЗД е издал <strong>160 бр.</strong> <strong>задължителни предписания със 763 точки,</strong> придружени с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните и институции.

В подкрепа на екипите и на общините ДАЗД извърши мониторинг на качеството на живот и грижа за децата настанени в 10 от новите резидентни услуги за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ/.

<strong>През 2014 г. са регистрирани и обработени 1410 жалби и сигнали</strong>, 802 от тях от физически лица, 294 от юридически лица и по самосезиране - 314. Водещи са въпросите, свързани с различни форми на насилие над деца и рискове за детето, нарушени права и необходимост от предприемане на мерки за закрила. На следващо място се нареждат преписките относно упражняване на родителските права и нарушаване правото на детето да поддържа лични контакти и с двамата си родители, когато са разделени, ранно съжителство или брак с ненавършили пълнолетие деца.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето е издал/подновил 89<strong>лиценза</strong> за предоставянето на <strong>113социални услуги за деца и </strong>не е издавал заповед за отнемане на лиценз през изминалата година. Към 31.12.2014 г. са активни 270 лиценза за 355 социални услуги за деца, предоставяни от 221 дружества и организации.

<strong>52 заявления за достъп до обществена информация</strong> са постъпили в ДАЗД през 2014 г. Това е с 42% повече от подадените през 2013 г. Издадени са 28 решения за предоставяне на пълен достъп до обществена информация. В пет от случаите е предоставен частичен, а по четири от заявленията е отказан достъп. Най-често исканата информация се отнася до състоянието на децата в специализирани институции - брой, здравен и семеен статус; осиновявания; деца, жертви на насилие – вид насилие и място на насилието; деца в специални училища; деца с увреждания; приемна грижа.

Съставени са <strong>31 Акта за установяване на административно нарушение </strong>(АУАН) по реда на чл. 45 от Закона за закрила на детето, от които 5 за предоставяне на услуги за деца без лиценз; 9 за неизпълнение на задължителни предписания; 15 за неизпълнение на задължението за съдействие - неуведомяване за нуждата от закрила на дете; 9 за разпространяване на сведения и данни за личността на дете, без да са спазени изискванията на чл. 11а от Закона за закрила на детето. Председателят на ДАЗД е направил <strong>34 предложения за налагане на</strong> <strong>дисциплинарни наказания</strong> на служители от проверявани обекти, чиито действия са довели до нарушаване на правата на деца. В преобладаващия брой случаи се касае за служители в образователни и специализирани институции.

През 2014 г. ДАЗД е работила по <strong>145 случая на деца с международен елемент</strong>. В голямата си част случаите са свързани с деца, пребиваващи най-често в страна от ЕС със своите родители, при които е установен проблем в семейството (насилие, неглижиране, изоставяне на новородени деца) и това е довело до намеса на системата за закрила на децата в съответната държава.

През миналата година ДАЗД е координирала работата по <strong>36 случая на деца, жертви на трафик и експлоатация</strong> по сигнали, постъпили преимуществено от българските посолства в чужбина и социални и полицейски служби, което е и международно регламентиран начин на взаимодействие и подход.

Въз основа на годишния доклад за 2014 г. и критичната преценка на постиженията,<strong> ДАЗД изведе оперативните си цели за 2015 г. и планира бъдещите си действия в посока на:  </strong>
<ul>
<li><strong>Популяризиране и развитие на детското участие;</strong></li>
<li><strong>Подкрепа на процеса на деинституционализация и продължаване на реформата в грижата за децата;</strong></li>
<li><strong>Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качеството на социалните услуги за деца;</strong></li>
<li><strong>Доразвиване на политиките за подкрепа на детето в семейството;</strong></li>
<li><strong>Подобряване на координацията между институциите при сигнали за наличие на риск при деца.</strong></li>
</ul>
[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/doklad-deinost-dazd-za-2…; download="all" viewer="google"]

</div>