ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019 - 2030

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019 - 2030

10.01.2019г.

Проектът на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е публикуван на Портала за обществени консултации. От днес, 10 януари 2019 г., до 8 февруари 2019 г., всички заинтересовани страни ще имат възможност да изразят становище и коментари по проекта на документ.

Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е разработена на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето от специално създадена за целта междуведомствена работна група (с решение на Националния съвет за закрила на детето от 09 май 2018 г.), в която са включени по един представител на държавните институции, членове на Националния съвет, както и представители на 12-те неправителствени организации, с предмет на дейност закрила на децата. Дейността на работната група се подпомагаше от експерти, с професионален опит в областта на правата на децата, университетски преподаватели, социолози, политолози и специалисти от международни организации. Стратегическият документ е резултат от работата на междуведомствената група и обобщените предложения от институциите и организациите, получени в хода на широкия консултативен процес. Цялостният процес и координация по разработването на проекта на документа се осъществи под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето.  

В периода май – октомври 2018 г. Държавната агенция, съвместно с различни организации и институции в партньорство, проведе широки обществени консултации в различни формати и с различни целеви групи, под формата на кръгли маси, тематични срещи и фокус-групи с участието на родителски организации, професионални съсловия и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, държавните институции, законодателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки формирования, ученически парламенти и граждански, международни и други организации, работещи с деца. В процеса на създаване на националния стратегически документ са използвани също резултатите от анализа на изпълнението и последващата оценка на въздействието на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Изготвеният анализ на изпълнението на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. очерта необходимостта от развитието на фокусирани държавни политики за изграждането на информационна свързаност, укрепване на междуинституционалното сътрудничество и развитие на човешкия капитал. Основният принос от извършената аналитична дейност се изразява в идентифицирането на проблемните области през изминалия период и възможността да се предвидят мерки в новия стратегически документ за преодоляване на фрагментирания подход при разработването на политиките, насочени към децата.

Проектът на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е разработен в съответствие с целите и основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, а именно: недопускане на дискриминация; най-добрите интереси на детето; право на живот, оцеляване и развитие и право на детето да бъде чуто, както и неговото мнение да бъде взето предвид. Визията на новия стратегически документ е: „Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“. Мисията на Стратегията е мобилизирането, финансовото обезпечаване, интегрирането и насочването на усилията на държавните институции и на гражданското общество към подобряване на средата и към повишаване на жизнените шансове на всяко дете за реализация на неговите възможности.

При разработването на проекта на НСД 2019-2030 г. е възприет подход, който има за цел да предизвика промяна в качеството на институционално взаимодействие, организирайки и насочвайки усилията на институциите спрямо отделните фази от жизнения цикъл на развитие на детето (ранна детска възраст – 0-6/7 г. и период на детство и юношество – 7-18 г., като се вземат предвид спецификите на периодите 7-13/14 г. и 14/15-18 г.). Изведени са и основните ключови реформи за подобряване на отделните секторни системи. В Стратегията са посочени целевите групи, към които ще бъдат насочени публичните политики. Отчетливо са формулирани новите изисквания към управлението на информацията, спрямо която се планират и реализират публичните политики за детето. 

За повече информация посетете следния линк:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4012