Първо заседание на работната група за актуализация на Плана за действие на изпълнение на Националната стратегия Визия за

31.01.2016г.

На 27 януари 2016 г. се състоя първата работна среща на междуведомствената група за разработване на актуализиран План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, създадена със заповед на г-н Ивайло Калфин – вицепремиер по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Групата ще работи под председателството на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева, а членове са представители на МС, МФ, МТСП, МЗ, МОН, МЗХ, ДАЗД, АСП, местната власт, както и широк кръг експерти от неправителствения сектор. Задачата на групата е да подготви проект за текст на новия политически документ, който да посочи приоритетите, мерките и дейностите в сферата на деинституционализацията на грижата за деца за периода 2016 – 2020 г.

Теми на първото заседание бяха механизмът за работа на групата, структурата и основните акценти в документа, който предстои да бъде подготвен през следващите седмици.

Според проведените дискусии, новият План за действие за деинституционализация ще включва анализ на постигнатото до момента и отправните точки за новия период, които ще бъдат разработени в детайлни от две малки групи в рамките на голямата. В проектодокумента ще бъдат заложени и стратегии за управление и мониториране на процеса на деинституционализация. Членовете на групата се обединиха около това, че основните акценти в дейностите трябва да бъдат превенцията на раздялата на децата от родителите; деинституционализация на грижата за деца, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, домове за деца, лишени от родителска грижа и осигуряване на алтернативна грижа, отговаряща на потребностите и възможностите за развитие на всяко от тези деца; повишаване на ефективността и качеството на работата на системата за закрила на детето и мрежата от услуги в общността.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.