Първо заседание на работната група за актуализация на Плана за действие на изпълнение на Националната стратегия Визия за

31.01.2016г.

На 27 януари 2016 г. се състоя първата работна среща на междуведомствената група за разработване на актуализиран План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, създадена със заповед на г-н Ивайло Калфин – вицепремиер по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Групата ще работи под председателството на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева, а членове са представители на МС, МФ, МТСП, МЗ, МОН, МЗХ, ДАЗД, АСП, местната власт, както и широк кръг експерти от неправителствения сектор. Задачата на групата е да подготви проект за текст на новия политически документ, който да посочи приоритетите, мерките и дейностите в сферата на деинституционализацията на грижата за деца за периода 2016 – 2020 г.

Теми на първото заседание бяха механизмът за работа на групата, структурата и основните акценти в документа, който предстои да бъде подготвен през следващите седмици.

Според проведените дискусии, новият План за действие за деинституционализация ще включва анализ на постигнатото до момента и отправните точки за новия период, които ще бъдат разработени в детайлни от две малки групи в рамките на голямата. В проектодокумента ще бъдат заложени и стратегии за управление и мониториране на процеса на деинституционализация. Членовете на групата се обединиха около това, че основните акценти в дейностите трябва да бъдат превенцията на раздялата на децата от родителите; деинституционализация на грижата за деца, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, домове за деца, лишени от родителска грижа и осигуряване на алтернативна грижа, отговаряща на потребностите и възможностите за развитие на всяко от тези деца; повишаване на ефективността и качеството на работата на системата за закрила на детето и мрежата от услуги в общността.