Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Работна група към НСЗД обсъди проект на Стратегия на Съвета на Европа за закрила на детето 2016 - 2021 г.

08.07.2015г.

<div class="single_news">

Проект на нова Стратегия на Съвета на Европа за закрила на детето 2016-2021 г. обсъди на заседание днес работната група по координация на дейностите и политиките към Националния съвет за закрила на детето. Срещата ръководи председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Проектът бе представен от г-жа Велина Тодорова - представител на Република България в Експертния комитет за подготовка на новата Стратегия, в който са включени представители на 47-те държавите-членки на ЕС и на научните среди в областта на правата на децата.

Стратегията за правата на детето 2016 – 2021 г. се основава на приетите от СЕ стандарти. Целта й е да допринесе за по-ефективното им прилагане, за да бъде постигната реална промяна в живота на децата. При подготовката на проекта е взето предвид и мнението на децата, които определят бедността като най-сериозния проблем, който ги тревожи, защото може да доведе до социалното изключване.

В документа са описани и основните предизвикателства пред децата в следващите 5 години, като се обръща внимание на подходите за осъществяване на стратегическите цели чрез работа в мултидисциплинарен екип, изграждането на устойчиво партньорство и ефективна комуникация в името на децата.

Петте приоритетни области в Стратегията за правата на децата 2016-2021 г. са:
<ul>
<li><strong>равни възможности за всички деца;</strong></li>
<li><strong>участие на всички деца;</strong></li>
<li><strong>живот без насилие за всички деца;</strong></li>
<li><strong>достъп до правосъдие за всички деца;</strong></li>
<li><strong>участие, закрила и осигуряването в цифровата среда</strong><em>.</em></li>
</ul>
Проектът е предоставен за обсъждане на всички органи по закрила. ДАЗД ще обобщи коментарите и предложенията им и ще изготви националното становище по проекта, което ще бъде изпратено на Съвета на Европа до края на юли т.г.

Очаква се Стратегията да бъде обсъдена и приета през април 2016 г. на конференция на високо равнище по въпросите на правата на децата, която ще се проведе в гр. София в рамките на Председателството на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

[su_slider source="media: 5351,5352"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/proekt-nova-strategia-za…; download="all" viewer="microsoft"]

</div>