Работна група набеляза стъпки за подготовка на детето за осиновяване

16.03.2018г.

<p class="">Работна група проведе първото си заседание, на което бяха набелязани основните стъпки, които следва да се предприемат при разработване на насоки/указания за подготовка на детето за национално и международно осиновяване. Във връзка с установени от Държавната агенция за закрила на детето пропуски и нарушения, в резултат на осъществената контролна дейност, както и такива, споделени по време на заседания на Съвета по международно осиновяване, бе сформирана тази работна група. В нея участват експерти от различни държавни институции – Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, Столична община като доставчик на социални услуги за деца, както и представители на неправителствени организации и акредитирани организации за посредничество при международното осиновяване.</p>
<p class="">Целта на работната група е да бъдат разработени указания за подготовка на детето за национално и международно осиновяване за осигуряване на най-добрия му интерес. Една от основните задачи, с които са ангажирани експертите в нея, е да бъдат създадени насоки за всички професионалисти (социални работници, психолози, възпитатели и др.), работещи с деца, както в специализираните институции, така и в социалните услуги от резидентен тип, за приемните семейства, също така и за социалните работници от дирекциите „Социално подпомагане“.</p>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.