Работна група набеляза стъпки за подготовка на детето за осиновяване

16.03.2018г.

<p class="">Работна група проведе първото си заседание, на което бяха набелязани основните стъпки, които следва да се предприемат при разработване на насоки/указания за подготовка на детето за национално и международно осиновяване. Във връзка с установени от Държавната агенция за закрила на детето пропуски и нарушения, в резултат на осъществената контролна дейност, както и такива, споделени по време на заседания на Съвета по международно осиновяване, бе сформирана тази работна група. В нея участват експерти от различни държавни институции – Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, Столична община като доставчик на социални услуги за деца, както и представители на неправителствени организации и акредитирани организации за посредничество при международното осиновяване.</p>
<p class="">Целта на работната група е да бъдат разработени указания за подготовка на детето за национално и международно осиновяване за осигуряване на най-добрия му интерес. Една от основните задачи, с които са ангажирани експертите в нея, е да бъдат създадени насоки за всички професионалисти (социални работници, психолози, възпитатели и др.), работещи с деца, както в специализираните институции, така и в социалните услуги от резидентен тип, за приемните семейства, също така и за социалните работници от дирекциите „Социално подпомагане“.</p>