Развитието на децата в новите услуги обсъждат в гр. Плевен и гр. Велико Търново

28.03.2016г.

<div class="single_news">

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева ще се срещне на 29 март в Плевен и на 30 март във Велико Търново с ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Северозападен и Северен Централен район за планиране.

На срещите ще бъдат представени и обсъдени резултатите от  проведените в двата района в периода октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. ДАЗД ще представи и резултатите от мониторинга на същите услуги. Втората част на срещата ще бъде отделена на дискусия за адресиране на направените по време на оценката изводи и следващи стъпки за по-нататъшно развитие на услугите в общините.

<em>В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. Целта на оценката е да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.</em>

</div>