Развитието на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдено на среща в гр. Варна

20.04.2016г.

Работна среща за обсъждане на развитието и напредъка на децата и младежите с увреждания, изведени от специализирани институции и настанени в новите резидентни услуги, създадени по проект „Детство за всички“, проведе в гр. Варна председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева. В срещата участваха ръководителят на Фондация „Лумос“ за България г-н Трендафил Меретев, ръководители и представители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални услуги за деца от Североизточен район - областите Варна, Шумен, Търговинище и Добрич.

Бяха представени и обсъдени резултатите от проведените в района през октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и  младежите, както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.

„Информацията за децата и анализът на процеса на деинституционализация показват, че когато се фокусираме върху децата и техните нужди, когато има координираност, партньорство и мониторинг и се използват всички ресурси на областно ниво, се постигат добри резултати“, заяви г-жа Жечева. „Предизвикателство пред нас е да осигурим добри, гъвкави мобилни услуги, които да отговарят на нуждите на децата. Грижата и подкрепата за младите хора и семействата са в основата на Плана за изпълнение на Визията за деинституционализация през следващите 5 години“, подчерта председателят на ДАЗД. Най-важно сега е да обменяме информация, да търсим заедно решения на възникващите въпроси, да бъдем единни и координирани, особено на регионално и общинско ниво, допълни тя.

„Целта на проведената в края на 2015 г. оценка бе да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Направените по време на тази оценка изводи са валидни само по отношение на сравняването им с направените през 2012 г. оценки, те показват по един категоричен начин, че децата имат напредък“, каза г-н Бисер Спиров /Лумос/, който представи резултатите.

В дискусията участваха децата от групата за детско и младежко участие на фондацията, сред които бе Велико Великов – член на Съвета на децата към ДАЗД. Те представиха своите виждания по отношение на живота на децата в новите услуги, направиха предложения за подобряване на живота на децата с увреждания и призоваха за повече социални контакти и уважение към личността на децата.

По време на дискусията бяха адресирани направените в оценката изводи и следващите стъпки за по-нататъшно развитие на услугите в общините.

Предстои обсъждане на оценките на децата и в останалите области, след което ще бъде изготвен и публикуван окончателният Доклад с резултатите и изводите от оценката на национално ниво.

Срещата бе реализирана с активната подкрепа на Областния информационен център в гр. Варна.

<em>В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“.</em>

<em>Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.</em>[su_slider source="media: 4812,4813"]