Районен съд - гр. Ямбол потвърди санкция на ДАЗД за възпитател от СПИ- Стралджа

23.03.2015г.

Ямболският районен съд потвърди наказателно постановление на председателя на ДАЗД, с което бе наложена санкция от 1000 лв. на Димитър Петров – възпитател в Социално-педагогическия интернат /СПИ/ в гр. Стралджа. Той е наказан, тъй като не е изпълнил задълженията си по Закона за закрила на детето и не е уведомил органите за закрила за случаи на дете, жертва на физическо насилие в специализираната образователна институция – бой с юмруци, ритници и с желязна тръба от страна на възпитаниците на интерната.

Нарушението бе констатирано по време на проверката на ДАЗД в СПИ Стралджа, направена през 2013 г. Тогава инспекторите установиха, че членове на персонала са прилагали изключително жестоки форми на физически наказания върху настанените момчета. Младежите са посочили, че са бити с пръчки, бухалки, палки и прътове. Имало е и агресия между самите настанени.

Неспазване на изискванията за здравословно хранене на учениците, липса на медицински изследвания и периодични профилактични прегледи, на лични дрехи, вещи и хигиенни средства също бяха установени по време на проверката.

В разрез със служебните си задължения и нормативните актове, възпитателят и директорът на СПИ не са уведомили компетентните органи за инцидентите и не са предприели действия за поставяне на жертвите на насилие под закрила. От своя страна ръководителят на учебното заведение не е потърсил отговорност от членовете на персонала, допуснали насилието.

Въз основа на установените нарушения и направено предложение от председателя на ДАЗД, министърът на образованието и науката закри Социално-педагогическия интернат в гр. Стралджа през 2014 г., тъй като в него не е осигурена защитена и безопасна среда за децата, липсва ефективен контрол от страна на ръководството над персонала и оставането на децата в него крие рискове за тях.

Районният съд в гр. Ямбол отхвърли и жалбата на директора на СПИ – гр. Стралджа за наложената му административна санкция от председателя на ДАЗД.

Голяма част от наложените от председателя на ДАЗД санкции са за неизпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето - неуведомяване на дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, за дете нуждаещо се от закрила. Задължевнието касае всяко лице, включително и ако обстоятелствата са му станали известни във връзка с упражнявана професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Законът за закрила на детето предвижда санкции и за предоставяне на услуги за деца без лиценз; за разпространяване на сведения и данни за личността на дете, без съгласието на неговите родители или на органа, предприел мярката за закрила; за неизпълнение на влезли в сила задължителни предписания на председателя на ДАЗД.

През 2014 г. са съставени 31 акта за установени административни нарушения по реда на чл. 45 от Закона за закрила на детето.

Приходите от наложени глоби и имуществени санкции постъпват в Център "Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.