Регионалните аспекти на деинституционализацията на деца обсъди председателят на ДАЗД с представители на общините от област Пазарджик

14.12.2014г.

„Гарантирането на по-добър живот на децата с увреждания в институции е предизвикателство пред всички нас. Ние трябва да осигурим среда, в която да могат да растат по-добре, да прилагаме подходи, основани на техните права, да отчитаме резултатите от деинституционализацията през промяната в тях. В този процес се доказваме като общество, което гради бъдещето на децата си и променя отношението си към тях. Подобряването на координацията и комуникацията между различните участници в процеса е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени.” Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на среща „Социалните услуги за деца и семейства в област Пазарджик – перспективи и предизвикателства“.

Срещата се състоя в град Велинград и в нея участваха представители на местните администрации от област Пазарджик. Обсъдени бяха регионалните аспекти на процеса на деинституционализация, отражението им в областните и общинските планове за развитие, дейността на социалните услуги и планирането на съпътстващите. Дискутирани бяха мерките, които е необходимо да бъдат предприети на централно и местно ниво за гарантиране на правата и интересите на децата, настанени в новите резидентни услуги - осигуряване на близка до семейната среда, образование, здравеопазване, интеграция в общността.

Представителите на общините споделиха опита си в управлението на новоразкритите ЦНСТ и ЗЖ и трудностите, които срещат. Изведени бяха общи въпроси и проблеми, възникващи в хода на процеса. Като основни предизвикателства бяха формулирани процесът на подготовка на децата от институциите за преместване в новите услуги, осигуряването на здравни, образователни и други потребности, необходимостта от продължаващо обучение и супервизия на персонала.

Преди срещата г-жа Жечева заедно със зам.-министъра на регионалното развитие г-жа Деница Николова и кмета на община Велинград г-н Иван Лебанов откриха официално център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, създаден в изпълнение на Визията за деинституционализация на децата в Република България. В него вече са настанени 14 момичета и момчета, които са украсили новия си дом и с нетърпение очакват Коледните и Новогодишните празници.