Регионалните екипи за деинституционализация – успешен модел за подкрепа на новите услуги за деца

10.05.2015г.

Постиженията и предизвикателствата в работата на регионалните екипи по деинституционализация /РЕД/ бяха акцент в заключителната оперативна среща по проект „Подкрепа“, провела се в гр. Хисаря. Целта на форума бе представителите на 28-те екипа да споделят през какви трудности са преминали и какъв е резултатът от тяхната работа от стратирането на процеса на деинституционализаяция през 2010 г. до днес.

Регионалните екипи по деинституционализация бяха създадени през 2010 г. в 28-те областни центъра в рамките на изпълнявания от ДАЗД проект „Детство за всички“, с цел координиране, мониториране и оценка на процеса на промяна на грижа за децата с увреждания от институциите на местно ниво. През 2012 г. РЕД продължиха дейността си в рамките на проект „Подкрепа“ като поеха и координацията, подкрепата и взаимодействието на местно ниво между проектите за деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания, за медико - социални грижи и за деца, лишени от родителски грижи, за приемна грижа и за укрепване на административния капацитет на социалните работници. Целта бе подобряване на цялостното управления на процеса и постигане на ефективни резултати. Членове на РЕД са представители на регионалните дирекции за социално подпомагане, регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование.

„Чрез вашата дейност през изтеклите 5 години и поставянето на акцента върху работата с децата и семействата, вие помогнахте за развитието на социалните услуги на регионално равнище, променихте мисленето на специалистите, допринесохте за промяна на обществените нагласи към децата от институциите и помогнахте за успеха на процеса на деинституционализация“, подчерта при откриването на срещата председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, която благодари на членовете на РЕД за всеотдайната им работа в тази хуманна кауза.

„С общи усилия успяхме да създадем среда на диалог, чрез който да търсим решения и да планираме процеса на деинституционализация в зависимост от нуждите на всяко дете с увреждане“, заяви г-жа Евгения Иванова – национален координатор на проект „Детство за всички“.

На работната среща бяха споделени опита и добрите практики на екипите. Активното участие на членовете на РЕД при подбора на персонала на новите услуги, регулярните срещи с персонала, привличането на външни специалисти – психолози, методисти, психиатри, осигуриха по-добро познаване и посрещане на специфичните нужди на децата и младежите с увреждания от персонала на новите резидентни услуги, както и на индивидуална образователна и медицинска грижа. Подобри се комуникацията и координацията между всички ангажирани страни на местно ниво, включително и с координаторите на проект „Детство за всички“, отчетоха участниците в срещата.

Липса на мобилност в някои от ЦНСТ, недостатъчна подготовка и ниска мотивация на част от персонала в новите услуги, което на места води до текучество и трудности в грижата за децата и младежите с увреждания, както и подобряването на достъпа до здравни грижи, са предизвикателствата пред общините, които откроиха регионалните екипи по деинституционализация.

Нови услуги /центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища/ функционират в 71 общини в страната. В тях са настанени 1144 деца и младежи с увреждания и 162 – без увреждания от специализираните институции. В домовете за деца с увреждания все още живеят 264 момчета и момичета, които до края на 2015 г. ще напуснат институциите.

Срещата „Моделът на работа с РЕД – устойчив механизъм за подкрепа на процеса на деинституционализация“ бе организирана по проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.