РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

22.01.2018г.

<strong>Държавна агенция за закрила на детето стартира своите годишни регионални срещи съвместно с областните и общински администрации.
Тазгодишните регионални срещи са продължение на добрата практика от изминалата 2017г.
Целта на срещите  запознаване на местно равнище на органите по закрила, неправителствените организации,  местните администрации, организациите, работещи с деца, както и самите детски представители, доставчиците на социалните услуги и представителите на бизнеса, с приоритетите на ДАЗД за 2018г: Дигитална сигурност, Здравословно хранене;Добри практики.</strong>
<strong>Първата среща ще се проведе в гр. Драгоман на 29.01.2018г.</strong>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.