Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДПОМАГАНЕ КООРДИНАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ „ВИЗИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

11.06.2019г.

Днес, 11 юни 2019 г., в Зала “Мраморна“ на Министерството на труда и социалната политика, се проведе редовно заседание на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ (ПЕРГ). Домакин на събитието бе председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова.

В заседанието участваха 17 от 22 членове на ПЕРГ – представителите на Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за социално подпомагане (АСП), ръководители на проекти на АСП, Националното сдружение на общините в Република България, Фондация „Лумос“, Фондация „За нашите деца“, Национална мрежа за децата, „Надежда и домове за децата“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Държавната агенция за закрила на детето.

Основните въпроси, по които се взеха решения, са обсъждане и приемане на Мониторинговия доклад за изпълнението на Актуализирания план за действие за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г., и обсъждане на постъпили от общините искания за разширяване на целевата група във връзка с кандидатстване по КОМПОНЕНТ 1 на схемата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“.

Бе взето единодушно решение за приемане на проекта на Мониторингов доклад и единодушно решение за подкрепа на разширяването на целевите групи, спрямо исканията на конкретни общини. Мониторинговият доклад има за цел да представи напредъка на процеса на деинституционализацията в България, както и да отчете изпълнението на Актуализирания план за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Анализът на данните през 2018 г. показва намаляване на броя на децата, настанени в съществуващите 27 броя специализирани институции на територията на страната. Общият брой на децата и младежите, които се отглеждат в институционална грижа е 633, като 452 от тях са настанени в ДМСГД (Дом за медико-социални грижи) и 210 в ДДЛРГ (Дом за деца лишени от родителска грижа). През същата година са закрити седем Домове за деца лишени от родителска грижа. Децата и младежите са изведени от институциите след проведена индивидуална оценка на потребностите и насочване в подходяща грижа.