Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА

22.01.2018г.

<strong> </strong>

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП) е осъществена контролна дейност чрез извършване на проверки от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) в 147 Дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), както и е изискана писмена информация относно изследваната тема от всички 28 РДСП на територията на Република България. Проверката е относно спазване правата на детето, регламентирани в: Член 18, т. 2  от Конвенцията на ООН за правата на детето; Член 21, буква „а“ от Конвенцията на ООН за правата на детето и Член 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Основна цел на тематичната проверка е да бъде събрана обективна информация за предприетите действия и мерки, в изпълнение на задълженията на Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за своевременно уведомяване на Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) за вписване на деца в регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Плановата проверка е извършена в периода 14.11.2017 г. до 18.12.2017 г.

Изчерпателна информация относно извършената проверка можете да намерите в прикачения файл.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2018/01/analiz-1.doc&quot; download="all" viewer="microsoft"]