Резултати от извършена проверка по сигнал и за изпълнение на задължително предписание във Възпитателно училище-интернат - с. Керека,

13.07.2016г.

<div class="single_news">

По разпореждане на председателя на ДАЗД, в периода 13-15.05.2016 г. се извърши проверка по сигнал във Възпитателно училище-интернат - с. Керека, община Дряново, област Габрово, относно гарантиране на висшите интереси на децата и правото им на закрила от всички форми на насилие, регламентирани в чл. 3, т.1, т.2 и т.3 и чл. 19, т.1 и т.2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и правото на закрила на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл.11, ал.2 от Закона за закрила на детето.

Повод за извършване на проверката е постъпил в ДАЗД сигнал по Националната телефонна линия за деца /НТЛД/, подаден от 16 – годишен ученик в училището, за упражнявано върху учениците физическо и психическо насилие от страна на възпитатели, като се конкретизира един от тях, както и за неглижиране потребностите на децата по време на престоя им в интерната. Друг повод за проверката е проследяване изпълнението на дадено от председателя на ДАЗД задължително предписание от извършена през месец март 2016 г. проверка в интерната.

Установено е, че сигналът за насилие и недостатъчна по количество храна е недостоверен, тъй като ученик с посоченото в сигнала име няма към момента на проверката – такъв е имало през 2013 г., а сочения за насилник служител не работи в интерната от 01.02.2016 г., поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Наблюдавани са добронамерени взаимоотношения между децата и между деца – персонал.

Относно изпълнението на даденото задължително предписание, считам, че директорът е създал необходимата организация и даденото предписание с № РД-14-46/18.04.2016 г. е изпълнено, като от дадените 16 точки в предписанието, 12 точки са изпълнени, 2 точки са в процес на изпълнение, при 2 не може да бъде проследено изпълнението.

За резултатите е уведомен писмено началникът на РИО Габрово.

</div>