Резултати от наблюдението на ДАЗД в Поправителния дом за непълнолетни в гр. Бойчиновци

16.04.2015г.

<div class="single_news">

Комисия, назначена от председателя на ДАЗД извърши наблюдение в Поправителен дом за непълнолетни – гр. Бойчиновци за запознаване с нуждите на децата, които изтърпяват наказания „лишаване от свобода” и непълнолетните обвиняеми и подсъдими, задържани с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Целта на извършеното наблюдение беше да се установи гарантирани ли са правата на децата, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето, какви са нуждите им, при какви условия живеят.

Поправителният дом – гр. Бойчиновци е единственото място за изпълнение на наказанието „лишаване от свобода” за непълнолетни момчета. В него са настанени 46 деца и младежи /30 непълнолетни и 16 пълнолетни/. 8 от децата са на възраст 14 – 16 години; 22 деца са на 17 години и 16 са навършили 18 години. Преобладаващото провинение, за което са настанени в поправителния дом е кражба.

Комисията установи, че по време на престоя на децата в поправителния дом няма изграден механизъм за работа със семействата им, които и без това са абдикирали от грижата за тях и след излизане те отново са без необходимите грижи и контрол. По време на престоя си, непълнолетните не получават никаква професионална подготовка. Въпреки че има деца, които са завършили начално образование, нивото им на грамотност е ниско, те не умеят да четат и пишат. Персоналът полага усилия за социално включване на лишените от свобода, ограмотяването им и оценяване на риска от рецидив.

Неефективно е взаимодействието със социалната система, констатира комисията. Представител на отдел за закрила на детето не посещава мястото за лишаване от свобода. От дирекция „Социално подпомагане” не се изисква информация за семейството на детето и неговото социално минало, с цел адекватно планиране на дейностите за успешна ресоциализация и реинтеграция, както и за установяване на социалния им статус. При постъпването им в Дома за голяма част от децата и младежите липсва информация за социалния и здравния им статус – минали и настоящи заболявания. Само една част от лишените от свобода са посещавани от родители, роднини, приятели.

Поправителният дом се явява една напълно затворена институция. Децата не се включват достатъчно в спортни и културни мероприятия извън дома. С тях не работят доброволчески и неправителствени организации. На децата и младежите се осигурява достатъчно като количество и калорийност храна, но мнението им не се взема предвид при изготвянето на менюто за хранене. Кухнята и столовата, в която се хранят, се нуждаят от ремонт и освежаване, от подмяна на битовата техника.

Условията на живот не са добри, но са предприети действия за ремонтиране на спалните помещения, които трудно се отопляват и са студени, дограмата на прозорците е стара и амортизирана, неуплътнена. Предвижда се до края на месец май да приключат течащите в момента строително-ремонтни дейности, като е планирано във всяко спално помещение да има отделен санитарен възел и телевизор.

Изнесените тревожни данни в доклади на Омбудсмана на Република България и на Българския хелзинкски комитет за системно насилие над непълнолетните, лишени от свобода, и задържаните под стража, се потвърждават частично. В поправителния дом не е изключение физическата саморазправа между децата, съществува и вербално насилие между настанените момчета. Имало е случай на превишаване на правомощията от надзорния състав, предприети са мерки и служителите са отстранени и не работят с децата и младежите от дома.

За подобряване на организацията и качеството на работа с децата в Поправителен дом – гр. Бойчиновци, председателят на ДАЗД даде на началника на дома препоръки. Част от тях са:
<ul>
<li>да бъдат разделени непълнолетните от пълнолетните подсъдими или лишени от свобода лица.</li>
<li>непълнолетните деца по достъпен начин да бъдат информирани и консултирани за възможностите за предсрочно условно освобождаване, за обжалване на наложено наказание, за консултиране от адвокат.</li>
<li>да се изследва мнението на лишените от свобода по въпроси, които ги касаят, включително и по темата насилие.</li>
<li>да се изисква от дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес на децата преди настаняването им в поправителния дом, информация за социалния статус и здравословното им състояние, както и да бъде информирана ДСП, заедно с ИДПС и общинските администрации, при предстоящо освобождаване на непълнолетните правонарушители, с цел подкрепа и съдействие.</li>
<li>униформените държавни служители и педагозите да преминат обучения за работа с деца, жертва на престъпление или извършили такова, за разпознаване на различните индикатори за насилие, за правата на децата, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на децата и Закона за закрила на детето, за придобиване на познания за детското развитие.</li>
<li>да се направи необходимото за привличане на доброволци и на неправителствени организации за работа с лишените от свобода.</li>
</ul>
За резултатите от наблюдението са уведомени министрите на правосъдието и на образованието и науката.

&nbsp;

</div>