РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА В ЦНСТ И ДДЛРГ

21.12.2018г.

От началото на 2018 г., ДАЗД започна планова проверка във всички центрове за настаняване от семеен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, която приключи на 30.11.2018 г. Проверени са общо 295 услуги – 280 ЦНСТ и 15 ДДЛР. Основната цел бе да се провери какви грижи се полагат и как се осъществява закрилата от насилие над децата, настанени в социални услуги от резидентен тип. Обект на проверката е и ефективността в работата на ЦНСТ и ДДЛРГ по предотвратяване на различни видове насилие върху децата.

При осъществяването на проверките, освен прегледа на задължителните документи, осъщественото наблюдение на средата и взаимоотношенията, водените разговори с персонала, във фокуса бе детето и контакта с него, за да се чуе гласът му и мнението по всички въпроси, които го касаят и вълнуват. Това се случи посредством проведените разговори с децата и анонимното анкетно допитване до тях.

Тематичната планова проверка имаше и още една цел, а именно, подкрепа на децата и на работещите в центровете, която се осъществи чрез изследване на мнението на двете страни и обсъждането на казуси, с оглед решаването им; с даване на методически насоки и указания по различни теми, както и посредством предписания и препоръки за отстраняване на пропуските и за подобряване на организацията на работа в услугите.

В преобладаваща част от проверените центрове бе констатирано, че материалната база осигурява сигурност, безопасност, лично пространство, възможност за уединение, удобство и достъпност за децата. Установи се, че потребителите са настанени по критерия малък брой в стая.  Поддържа се добра хигиена.

Задоволени са базовите потребности на настанените потребители, включително здравни и образователни.

Посредством проверките бе установено, че случаите на насилие между децата не са чести, а прояви на насилие от страна на служители или от външни лица са рядкост. Проявите на насилие и неприемливо поведение от страна на настанените деца са били с голяма честота в периода на адаптация, след преместването им от домовете за деца, лишени от родителска грижа – голяма част от децата са дълготрайно институционализирани, някои са преживели неуспешна реинтеграция в семействата си или са в перманентно очакване на своите осиновители.

Като цяло основните проблеми при децата са свързани с тяхното образование и търсенето на подходящи стимули за редовно посещение на училище, с превенция на тютюнопушенето и неприемливото поведение, свързано с неспазване на вечерния час, бягства от центъра, употреба на алкохол, тютюневи изделия и психоактивни вещества, сексуални контакти с пълнолетни лица.

При неприемливо поведение от страна на потребител в проверените центрове се предприемат адекватни и своевременни мерки: уведомява се директорът/управителят и компетентните органи – съответната община, в качеството си на доставчик, или ръководният орган на организацията, предоставяща услугата, отделите за закрила на детето при дирекции „Социално подпомагане“, спешна помощ, полиция. Членовете на екипите използват различни методи за справяне с неприемливото поведение – извеждане на детето от обстановката, провеждане на разговори, индивидуално внимание, личен пример.

Благоприятно въздействие в посока овладяване на неприемливото поведение са оказали следните фактори: адаптиране към условията, възрастово израстване на децата, провежданата работа в центровете, включително с представители на полицията, обществени възпитатели и центровете за обществена подкрепа. Целенасочената екипна работа е допринесла за осъзнаване на необходимостта от спазване на правилата в центровете и подобряване на дисциплината. От проведените разговори и направените наблюдения в проверените обекти е констатирано, че като цяло са изградени добри взаимоотношения между децата и персонала, основани на уважение и подкрепа.

Констатирани са добри практики в посока постигнати споразумения с фирми, що се отнася до ученици, завършващи подходящи професионални гимназии. Идеята е те да бъдат наети на работа и да им бъдат осигурени жилища, както и да получават стипендии за закупуване на учебни пособия и необходимите им вещи. Осигурени са професионални курсове по фризьорство, готварство, шофьорски курсове и други инициативи. В някои центрове децата са включени в проекти за изучаване на чужди езици и за компютърна грамотност. 

За съжаление е констатирано и прилагане на нерегламентирани неприемливи възпитателни мерки – лишаване от вечеря при нарушаване на вечерния час и лишаване от част от джобни средства (които общо са 33 лева на месец) за възстановяване на повредени от децата вещи или уреди.

При проверките е установено, че сериозен проблем, който възпрепятства предоставянето на качествена услуга, е текучеството на персонала (поради ниското заплащане и отговорната работа), отсъствието на квалифициран персонал в някои центрове в малки населени места, както и липсата на въвеждащо и надграждащи обучения. В някои от центровете не е осигурена регулярна индивидуална и/или групова супервизия за подкрепа на екипа и за повишаване ефективността и ефикасността на работата.

В процес на разработване е Национален анализ на резултатите от извършената планова проверка, с изводи и препоръки за подобряване на качеството на услугите.