Резултати от проверката на ДАЗД в ІV-то помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“

15.10.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето ще потърси административнонаказателна отговорност от директора на ІV-то Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ за нарушаване на задължението за съдействие, регламентирано в чл. 7, ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за закрила на детето, а именно за неуведомяване на органите за закрила на детето – ДСП, МВР или ДАЗД за нуждата от закрила на дете, установено в хода на извършената проверка. Производството стартира в резултат на проверката, която ДАЗД извърши в училището след сигнал от родители за упражнено насилие над дъщеря им по време на учебно възпитателния процес. Назначената от председателя на ДАЗД комисия установи, че са нарушени правата на детето, регламентирани в чл. 19, т. 1 и чл. 23, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Проверката установи:

  1. След подаването на сигнал от родителите за упражнено насилие върху дъщеря им, директорът на училището е подценил ситуацията, вследствие на което не е изпълнил задължението си да уведоми незабавно дирекция „Социално подпомагане”, ДАЗД или МВР за нуждата от закрила на дете, с което е създал риск за детето за ненавременно предприемане на адекватни мерки за закрила.
  2. Не е задействан разписаният в училището Мултидисциплинарен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие.
  3. Недобра организация на работата, при която за всеки ученик са отговорни много и най-различни служители, което на практика води до размиване на отговорността и до неяснота в кой момент къде е детето и кой е персонално отговорния служител. Това обстоятелство е тревожно и предвид състоянието на децата, част от които са със сериозни дефицити в самообслужването, както и с говорни затруднения.
  4. След попадането на детето в нова и непозната среда, това не е отчетено и по отношение на него не са планирани никакви дейности за оказване на първоначална подкрепа, поради факта, че до тази учебна година детето се е обучавало в масово училище.
  5. Липсва документ, който да свидетелства за приемственост на информацията, касаеща провежданата професионална работа с ученик със специални образователни потребности между предходното и настоящото учебно заведение на детето, във връзка с уменията, постиженията, дефицитите и областите, в които е необходима подкрепа за детето.
  6. Този случай разкрива липсата на диалог и комуникация с родителите на детето по отношение на обмяна на информация за уменията, възможностите и особеностите в поведението му, поради което е налице и сериозно разминаване с наблюденията на специалистите и персонала в учебното заведение, и написаното в епикризата на детето и заявката от страна на родителите.
  7. Липсата на цялостно видеонаблюдение в учебното заведение, също е предпоставка за недостатъчната сигурност на средата за децата.
  8. На 19.09.2014 г. за определен период от време децата са били поверени изцяло на грижата на непедагогически персонал, който няма уменията и познанията на педагозите за работа с деца със специални потребности и  за адекватна реакция при криза на дете.

Във връзка с констатираните нарушения на директора на училището ще бъдат дадени задължителни предписания за осигуряване на видеонаблюдение вътре в учебното заведение; за засилване на контролната дейност, с цел недопускане полагане на грижи за деца единствено от непедагогическия персонал; за подобряване на контактите с родителите и обмен на информация относно поведението и постиженията на децата; допълване на длъжностните характеристики на служителите със задължение за познаване на законодателството в областта на закрилата на детето. Отправени са препоръки за подобряване на координацията на екипа на учебното заведение с отдела за закрила на детето.

Докладът с резултатите от извършената проверка ще бъде предоставен на министъра на образованието и науката за предприемане на действия по компетентност и на Софийска районна прокуратура предвид образуваното досъдебно производство.