Резултати от проверката на ДАЗД в ОУ „Антон Страшимиров” с. Дебелт, община Средец

12.12.2015г.

На 10 и 11 декември 2014 г. комисия, назначена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, извърши проверка в ОУ„Антон Страшимиров“ с. Дебелт, общ. Средец. Агенцията се самосезира от публикации в медиите за насилие над дете от училището.

Проверата установи:

Нарушено е правото на детето на закрила срещу насилие, регламентирано в чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

Не е гарантирана сигурна и безопасна среда за децата.

Нарушена е комуникацията на училището с органите за закрила на детето - Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бургас, органите на Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за закрила на детето / чл. 7 на Закона за закрила на детето/, както и с родителите.

В хода на проверката бяха установени факти и обстоятелства, сред които:
<ul>
<li>Въпреки че са били налице индикации за осъществено сексуално насилие върху ученик в училището, директорът, класният ръководител, ресурсният учител и медицинският специалист в училището не са уведомили незабавно органите за закрила – ДСП гр. Бургас, МВР и ДАЗД, не са информирали родителят на детето. Това е възпрепятствало своевременното предприемане на мерки за закрила на детето, за подкрепа на семейството и за разследване. С действията си училищният персонал е нарушил вменено в длъжностните характеристики задължение незабавно да подава първична информация в РУ на МВР и на съответните органи за закрила на детето към дирекциите „Социално подпомагане” за случаите, при които има деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисни ситуация, установени на територията на училище”, с което е извършил дисциплинарно нарушение.</li>
<li>Не е бил извършен анализ и не са предприети превантивни действия за предотвратяване на тормоза в училище, въпреки резултатите от проведеното през октомври 2014 г. анкетиране на 84 от децата къде се случва да бъдат тормозени, при което повече от половината са отговорили „в тоалетните“. Подобни са резултатите от проведеното анкетиране за учебната 2013/2014 г. в прогимназиален етап, което също е показало, че най-често децата са тормозени по коридорите, в класната стая, в тоалетните и в двора на училището.</li>
<li>В училището липсва пропускателен режим, не е имало охрана и/или видеонаблюдение, няма разписани ясни правила как и къде се осъществява дежурството на учителите.</li>
<li>Директорът не е осъществявал контрол на дейностите по опазване на живота и здравето на децата и дейността на дежурните учители и възпитатели, а само на учебната дейност.</li>
</ul>
Резултатите от проверката ще бъдат предоставени на прокуратурата, Община Средец, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бургас и Министерството на образованието и науката.

Ще бъдат предприети административно-наказателни мерки спрямо директора, класния ръководител, ресурсния учител и медицинския специалист в училището и ще бъде поискана дисциплинарна отговорност за работещи в учебното заведение.

На училището ще бъдат дадени задължителни предписания с определен срок за изпълнение и методически указания за реализиране на изискванията му.

Установените сериозни пропуски и нарушения в голямата си част съвпадат с констатациите от извършената проверка в ІV Помощно училище, които показват непознаване на функциите и ролята на органите за закрила на детето, необезпечаване на сигурна и безопасна среда за децата, недобро сътрудничество с родителите на учениците.

Тези проблеми и мерките за преодоляването им ще са обект на дискусия в работната група за насилието към Националния съвет за закрила на детето, която председателят на ДАЗД свиква през следващата седмица. Целта е да се начертаят конкретни мерки и да се планират дейности в сферата на образователните институции, както и по отношение на останалите отговорни институции, които да доведат до гарантиране на правото на детето на закрила срещу всякакви форми на насилие и тормоз