РЕЗЮМЕ на АНАЛИЗ на резултатите от извършена тематична планова проверка „Ефективни форми на работа за защита от насилие и предотвратяване на всякакви форми на насилие над деца, настанени в ЦНСТ и ДДЛРГ – 2018 г.“

22.02.2019г.

През 2018 г. служителите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към ДАЗД са извършили общо 293 проверки, от които 145 са в Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ), 125 са в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ), 8 са в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребности от постоянни медицински грижи (ЦНСТДМУППМГ) и 15 в Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ). Тематичната планова проверка бе извършена на територията на цялата страна, целта на която беше да се изследват грижите, които се полагат за децата, настанени в социални услуги, и закрилата им от насилие. Спазването на правата на децата със специфични нужди, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца са правните основания на проверката. От проверените 293 обекта, при 253 от тях доставчик е съответната община. Лицензирани доставчици от ДАЗД предоставят социални услуги в 40 бр. ЦНСТ, от които 14 бр. за деца и младежи с увреждания.

Изследвана бе ефективността в работата на ЦНСТ и ДДЛРГ по предотвратяване на различни видове насилие върху децата, с акценти към установяване:      наличието на насилие; преобладаващото по вид насилие; форми на упражнено насилие – върху деца от служители, насилие между деца и насилие върху децата от външни за ЦНСТ и ДДЛРГ лица, неглижиране; превантивни действия на персонала за ограничаване случаите на насилие върху децата; как органът за закрила на детето на местно ниво гарантира правото на тези деца на защита от всички форми на насилие, включително и неглижиране на нужди и потребности; действия и мерки за подкрепа на децата, преживели насилие; сътрудничество с отдел „Закрила на детето” (ОЗД) и с компетентната районна прокуратура за спазване задължението за съдействие, регламентирано в чл. 7 от Закона за закрила на детето; мерки и действия спрямо извършителя на насилие, търсене на отговорност; ефективност на предприетите действия от гледна точка на получени крайни резултати за отпадане на риска от насилие за детето/децата.

Освен преглед на задължителната документация, свързана с грижата за децата и с организацията на дейността на специалистите, бяха проведени беседи и анонимно анкетно проучване с персонала на социалните услуги и с настанените деца. Целта бе да се получи информация относно наличието на насилие спрямо децата в социалните услуги, как реагират персоналът и децата при насилие, подкрепата, която се оказва, проблеми и трудности, добрите практики, както и дадените предложения за подобряване работата и ефективността за отпадане на риска от насилие за децата.

В проверените обекти, в които са установени пропуски в работата на работещите, на директорите на социалната услуга са дадени задължителни предписания, придружени с методически указания за отстраняването им, разписан е и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Потърсено е и съдействие от кметовете на общините и/или лицензирани организации  като доставчици на социалната услуга, с оглед подкрепа при изпълнението на дадените задължителни предписания.

След приключване на плановата проверка е изготвен национален анализ, в който са описани резултатите от нея. Същият е изпратен на: министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.