Резюме от заседанието на Националния съвет за закрила на детето, проведено на 7 октомври 2010 г.

10.09.2010г.

Резюме от заседанието на Националния съвет за закрила на детето, проведено на 7 октомври 2010 г.

На 7 октомври 2010 г., от 14.00 часа се проведе двайсетото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето при следния дневен ред:

 1. Преглед на изпълнението на дейностите в Националната програма за закрила на детето /НПЗД/ за 2010 г.
 2. Преглед на изпълнението на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, съгласно чл. 6 а от Закона за закрила на детето
 3. Представяне на концептуална рамка за новия Закон за детето
 4. Представяне на проект: „Детство за всички”, свързан с деинституционализацията в Р България
 5. Други

Заседанието бе ръководено от г-жа Надя Шабани – председател на Държавната агенция за закрила на детето и председател на Националния съвет за закрила на детето.

На заседанието присъстваха: г-жа Даниела Машева, зам.-министър на правосъдието; г-жа Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, младежта и науката; г-н Милен Люцканов, зам.–министър на външните работи; г-н Иван Ценов, зам.-министър на физическото възпитание и спорта; г-н Ивайло Иванов, изп. директор на Агенция за социално подпомагане; г-н Минчо Коралски, изп. директор на Агенцията за хората с увреждания, Константин Томанов, секретар на ЦКБППМН, г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България; представители на: МТСП, МЗ, МВР, МК, НКБТХ, Институцията на Националния омбудсман, както и ръководителите на неправителствените организации, членове на Националния съвет за закрила на детето.

По т. 1. г-жа Шабани предостави думата на заместник-министрите да очертаят изпълнението на приоритетните дейности от НПЗД 2010, като и да направят коментари по ангажиментите от институциите, които вероятно няма да могат да бъдат изпълнени до края на годината, поради различни причини /недостатъчен финансов и човешки ресурс, неотчитане на съпътстващи рискове/, а именно:

 • разработване на минимален пакет за гарантиране на подкрепа на семейството и механизъм за въвеждането му
 • разработване и въвеждане на индивидуални бюджети за социални услуги през 2011 г.
 • координационен механизъм за идентифициране и работа с отпадащи ученици
 • осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца с увреждания
 • проучване на ефекта и резултатите от интегрираното образование за детето и семейството
 • разработване на Национална стратегия за включващо образование

По т. 2 г-жа Шабани, запозна членовете на Съвета с информацията, получена от органите по закрила на детето в ДАЗД във връзка с прилагането на Координационния механизъм по 6 а от ЗЗД и бяха очертани предизвикателствата пред органите по закрила в случаи на насилие над дете. Отчетена беше необходимостта от обучения за мултидисциплинарните екипи по места, и необходимостта от по-добра координация на екипите в общините.

По т. 3 г-жа Елена Кременлиева, МТСП представи на вниманието на членовете на Съвета Концепция за нормативни промени в областта на политиките за децата и семейството.

Тя представи идеята цялата материя за децата и семейството да се интегрира в един нормативен акт, който да регламентира всички въпроси, които имат отношение към децата и семейството, както и, че фокусът на новия закон ще бъде насочен към превантивните политики и мерки.

От проведената дискусия станаха ясни Ключовите области, които задължително ще бъдат част от новата интегрирана нормативна уредба са следните:

 • Реализиране на правата на детето;
 • Подкрепа за създаване на добра семейна среда за отглеждане на децата;
 • Специална подкрепа за децата със специални нужди и техните семейства;
 • Специална подкрепа за децата, за които полага грижи държавата;
 • Административно функционална реформа на системата за закрила на детето;
 • Участие на децата във формулирането, изпълнението и мониторинга на политиките;
 • Участието на гражданското общество;
 • Финансова обезпеченост – източници на финансиране, разходване на средства.

В дискусията членовете на НСЗД изказаха своето мнение за предстоящите промени, както и за органа, който следва да координира изпълнението на новия закон.

Членовете на Националния съвет за закрила на детето взеха следните решения:

1. Работните групи „Координация на дейностите и политиките”, „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” и „Подобряване на грижата и услугите за детето и семейството” структурирани към НСЗД да продължат работата си.

2. Работна група „Координация на дейностите и политиките” към НСЗД да обсъди:

 1. формат за подготовка на доклада по НПЗД 2010 г., като направи анализ на резултатите и държи сметка на посочените индикатори;
 2. да подготви предложение за приоритети и дейности, които да залегнат в НПЗД 2011 и състави проект на програмата за 2011 паралелно със съставянето на доклада по НПЗД 2010г.;
 3. да изготви предложение за промяна в Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД.

3. Работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” да направи оценка на изпълнението на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, съгласно чл. 6 а от Закона за закрила на детето и в случай на необходимост да предложи актуализация в текстовете на споразумението и механизма.

4. НСЗД не подкрепя предложеното решение от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, което предвижда превръщането на ДАЗД в комисия към НС – независим държавен орган за ониторинг и контрол по правата на детето и смята, че ДАЗД трябва да се запази като орган на изпълнителната власт за мониторинг и контрол.

По т. 4 от дневния ред, г-жа Шабани представи визията на правителството на Р България за деинституционализацията.

Тя обясни, че през месец декември 2009 г. със Заповед на министър – председателя е сформирана междуведомствена работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация.

Сформирана е работна група на експертно ниво с представители на институциите и на гражданското общество. Работна група подготви Националната стратегия ”Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, която очертава политическия ангажимент и воля за реформа в системата на грижа за децата. Националната стратегия е приета от Министерски съвет на 24.02.2010 г. Една от конкретните подцели на документа е закриване на съществуващите към 31.12.2009 г. 137 институции за деца в рамките на 15 години, считано от приемането на документа.

Сподели, че приоритет при изпълнението на документа се поставя закриването на институциите за деца с увреждания, в паралел с домовете за медико-социални грижи за деца от 0- 3 годишна възраст.

Тя подчерта, че за реализирането на Планът за действие предивижда да бъдат реалиизирани няколко проекта в рамките на 15 години. Средствата за тяхното реализиране са обезпечени със средства от европейските оперативни програми и националния бюджет, който след края на проектите трябва да осигури устойчивост на новите услуги.

В момента се реализира първия проект: “Детство за всички”. Основната цел на проекта е да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализираните институции за деца. С Министерство на здравеопазването се разработи концепция за социалните услуги, които ще заменят ДМСГД-та.

В изпълнение на проекта са идентифицирани подходящите социални услуги в общността, които следва да бъдат разкрити като алтернатива на институционалната грижа, като е осъществен:

 • преглед и анализ на оценките на децата и младежите от специализираните институции;
 • подобряване на грижа и плана за действие на всяко дете и младеж;
 • създаване на карта на услугите

В т. 5 г-н Милен Люцканов, зам.-министър на външните работи, представи информация по повод подготовката на Първия универсален периодичен преглед, който ще се състои в Женева през ноември тази година. Г-жа Шабани привлече вниманието върху необходимостта от ангажираност при подготовката и представянето на България, която трябва да демонстрират всички органи по закрила на детето.

Г-жа Ева Жечева, представител на институцията на Националният омбудсман, представи пред членовете Обръщението на Омбудсмана на Р България, което се отнася до необходимостта от предприемане на неотложни мерки за закрила на децата от домовете за деца с увреждания, във връзка с обявените резултати от съвместната проверка на Български Хелзинкски комитет и Прокуратурата.

При изчерпването на дневния ред г-жа Шабани закри заседанието на НСЗД.