Резюме от заседанието на НСЗД, проведено на 11 февруари 2010 г.

11.02.2010г.

На 11 февруари 2010 година, от 14,00 часа се проведе деветнайсетото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето при следния

Дневен ред

  1. Представяне на изводите от отчета по Националната програма за закрила на детето 2009 г.
  2. Представяне на приоритетите за работа в Националната програма за закрила на детето 2010 г.
  3. Предложение за оптимизиране на работата на Националния съвет за закрила на детето.
  4. Други

Заседанието бе ръководено от г-жа Надя Шабани – председател на Държавната агенция за закрила на детето и председател на Националния съвет за закрила на детето.

На заседанието присъстваха: г-жа Валентина Симеонова, зам.-министър на труда и социалната политика; г-жа Даниела Машева, зам.-министър на правосъдието; г-н Веселин Вучков, зам. –министър на вътрешните работи; г-н Иван Ценов, зам.-министър на физическото възпитание и спорта; г-жа Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ; г-жа Илиана Малинова, зам. изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане; г-жа Весела Караиванова, подуправител на НОИ; Константин Томанов, секретар на ЦКБППМН, представители на: МЗ, МОН, МВнР, МК, НСИ, АХУ, Институцията на Националния омбудсман, както и ръководителите на неправителствените организации, членове на Националния съвет за закрила на детето.

По т. 1 от дневния ред на Съвета, членовете на Националния съвет за закрила на детето приеха единодушно доклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

По т. 2 от дневния ред на НСЗД, приеха по принцип Националната програма за закрила на детето за 2010 г., с уточнението, че ще се прецизират текстовете на дейностите в Програмата. Членовете на Съвета приеха предложението на представителите на неправителствените организации да се включат показатели за изпълнение на заложените дейности в НПЗД 2010 г.

По т. 3 от дневния ред, членовете на НСЗД приеха създаването на три постоянни работни групи към Националния съвет за закрила на детето: „Координация на дейностите и политиките”, „Подобряване на грижата и услугите за детето и семейството”, „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”, които ще координират изпълнението на Националната програма за закрила на детето.

По т. 4 на заседанието, представителите на неправителствените организации, членове на НСЗД, споделиха за проблем с финансирането на социалните услуги, които са разкрити по програма ФАР или по други проекти. Членовете на НСЗД гласуваха мандат на г-жа Надя Шабани, председател на Съвета, да подготви писмо от името на НСЗД до Министерски съвет и Министерството на финансите, относно искане за финансиране на нови услуги в общността /104 бр./ за подкрепа на уязвими групи деца и семейства, подадени като заявки от Общините за делегирана от държавата дейност във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” към бюджет 2010 г.