Рекорден брой сигнали за деца в риск са получени през декември м.г. на безплатния телефон на ДАЗД 116 111

08.01.2015г.

Общо 1828 обаждания са получени на безплатната национална телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето 116 111 в периода 24 декември – 1 януари, най-много са те на 29 декември, а най-малко - на 25 декември.

Рекорден брой сигнали за дете в риск – 54, са получени само за един месец – декември 2014 година. 15 от тях са постъпили през празничните дни /13 - между 24 и 31 декември, и 2 на 01 януари/. В сравнение със същия период на миналата година увеличението е двойно, тогава в празничните декемврийски дни са постъпили 8 сигнала за дете в риск. Подобни сигнали стават все по-чести на НТЛД.

В повечето случаи става дума за няколко вида риск, но неглижирането присъства с голяма честота, вероятно защото много проблеми на самите родители водят до пренебрегване нуждите на децата им или липса на умения да ги отглеждат.

В 7 от случаите през празничните дни има данни за неглижиране от родителите, като например: отглеждане на малки деца от много млада едва навършила пълнолетие майка, която няма социална подкрепа и родителски умения; дете, което се отглежда в потенциално опасна среда поради съмнения, че родителите са зависими от психоактивни вещества. Информации за неглижиране са подадени от Добрич, Ихтиман, Димово, Варна, София.

Три от сигналите съдържат данни за упражнено физическо и психическо насилие в семейството от родители. Децата, свидетели на домашно насилие, не само преживяват тежко да виждат тормоза, а много често те самите стават жертви. Това се отразява пагубно върху психиката им и по-нататъшното им развитие и реализация.

Подаден е сигнал за риск от изоставяне на две деца със заболявания, чиято майка упражнява физическо насилие върху тях, злоупотребява с алкохол и не се справя с предизвикателствата по отглеждането им. Момиче е потърсило помощ за своя приятелка в тийнейджърска възраст от София, която търпи физическо и психическо насилие от своите родители, които дори я гонят периодично от дома. За баща, упражняващ системно и тежко физическо и психическо насилие над съпругата и децата си, съобщава близък на семейство от Варна.

През изминалите 5 години НТЛД 116 111 доказа своята роля и ефективност за осигуряване на бърза реакция при случаи на деца в риск и е важна част от системата за закрила на детето. Тя се утвърди като довереник на децата и възрастните. Психолозите от Фондация „Анимус“, която управлява линията, успяват да мотивират обаждащите се да предоставят повече данни за рисковите случаи, мотивират ги да си сътрудничат с органите по закрила, убеждават ги, че могат да получат помощ на място.

При постъпване на сигнал за дете в риск се задейства Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Сигналът и наличната информация за него се предават по телефон незабавно на представител на Отдела за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“ в града, в който живее детето, независимо от празничните дни. Социалните работници извършват оценка на условията на живот на децата и при необходимост осигуряват дългосрочна подкрепа за тях и семействата им. Всеки случай се проследява от експертите на Държавната агенция за закрила на детето, които подпомагат органите, работещи по случая на място.

Ежегодният мониторинг на прилагането на Координационния механизъм, който извършва Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане и Областните администрации, показва че вследствие на прилагания мултидисциплинарен подход е подобрена координацията и повишена ефективността на взаимодействието между различните специалисти, както и активността и ангажираността на всеки от членовете на кризисните екипи. Значително е подобрено и взаимодействие между органите по закрила в почивни и празнични дни.