Ролята на медиите при отразяване на случаи на насилие над деца

16.11.2018г.

На 15-ти и 16-ти ноември, 2018г., Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с УНИЦЕФ и Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ), организира обучение на журналисти, редактори и продуценти на тема: “Ролята на медиите при отразяване на случаи на насилие над деца”. Домакин на събитието бе Факултетът по журналистика и масови комуникации – СУ “Св. Климент Охридски”. Основни теми през първия ден на обучението бяха: “Въвеждане в Пътеводителя за етично отразяване на деца в медиите – основни принципи и практики”, “Игрови модели и теоритична рамка за запознаване със ситуацията на различни групи деца: живеещи в институции, жертви на насилие, деца в конфликт със закона и др.”, “Децата и закрилата им в дигиталното пространство – рискове от сексуална злоупотреба, начини за предпазване”. Всички журналисти – участници в обучението получиха Пътеводителя за етично отразяване на деца в медиите.

Обучението бе проведено от Надя Обретенова – продуцент Новини и водещ в БНТ и Симона Велева – юрист и член на АЕЖ. Радиона Никова – директор на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация” – ДАЗД, приветства участниците в обучението и подчерта необходимостта от него с оглед гарантиране на най-добрия интерес на детето при медийното отразяване на случаи на насилие над деца.

На 16-ти ноември, председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова се обърна към журналистите, студентите по журналистика и организациите-партньори с думите: “Проблемът, който ни събира днес, е предотвратяването на сексуалната злоупотреба с деца и ролята на медиите. В Конвенцията, подписана в Lanzarote, в член 9 (“Участие на децата, частния сектор, медиите и гражданското общество”) са регламентирани отношенията на децата и медиите. В т.3 пише: “Всяка страна насърчава медиите да предоставят подходяща информация за всички аспекти на сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба с деца при надлежно зачитане на независимостта на медиите и свободата на пресата”. Тези текстове не са достатъчно условие, което да определи правата и задълженията на професионалистите, работещи с деца. Именно тук идва ролята на Държавната агенция за закрила на детето, като орган по закрила и такъв, който прави политиките за деца.”

Д-р Джейн Муита – представител на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) апелира към журналистите: “Когато представяте конкретен казус за дете, станало обект на насилие, винаги посочвайте мерките, които трябва да се предприемат, от къде да потърси помощ, кои са отговорните институции, сигнализирайте ни!”

Иван Радев от АЕЖ в България подчерта: “Оценяваме, че ДАЗД и УНИЦЕФ осъзнават важността на медиите при представянето на толкова тежък и сериозен проблем, какъвто е насилието над деца. Необходимо е и ние, като журналисти, да си даваме сметка за отговорността, която носим. Можем да помогнем на обществото да разпознава всички форми на сексуално насилие, да развие нетърпимост към тях, но и трябва да внимаваме за етичното отразяване на проблема, за да не причиним нови страдания на потърпевшите.” 

Доц. д-р Теодора Петрова, декан на ФЖМК, посочи значението на етичните стандарти, които журналистите трябва да спазват и които се преподават във факултета. Тя обърна внимание и на саморегулацията на медиите, чиято роля е да съблюдават за спазването на правата на децата.

Събитието се провежда и по повод 18-ти ноември – Европейски ден за предотвратяване на сексуалната злоупотреба с деца.