Секретарите на МКБППМН от гр. София дадоха своите предложения за новата Национална стратегия за детето

02.11.2018г.

Превенцията на насилието над деца и развитието на системата за детското правосъдие бяха акцент в срещата на председателя и зам.-председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), д-р Елеонора Лилова и Валери Йорданов, със секретарите на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – София-град.

 Дискусията е част от провеждания консултационния процес с всички заинтересовани страни, който ДАЗД реализира в контекста на  създаването на новата Национална стратегия за детето (2019-2030 г.).

Специалистите от МКБППМН предложиха в подготвяния документ да бъдат заложени мерки за стимулиране на семейните взаимоотношение, подкрепа на образователната сфера и на възпитателния процес. Според тях е необходимо да се отдели специално внимание на политиките за закрила на детето от всички форми на насилие.  

На срещата беше обсъдено реформирането на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и запазването на общинските структури за работа с деца-правонарушители.

Държавната агенция за закрила на детето ще продължи да осъществява консултации с ключови представители на всички страни, ангажирани с политиките за децата – държавни институции, международни, синдикални и работодателски, неправителствени и родителски организации, академични среди, деца, експерти, директори на детски градини и училища.