След проверка на ДАЗД е въведен строг пропускателен режим в ОУ "Антон Страшимиров", с. Дебелт

19.04.2015г.

<div class="single_news">

Строг пропускателен режим, видеонаблюдение и охрана са въведени в ОУ „Антон Страшимиров” с. Дебелт, общ. Средец, в изпълнение на задължителни предписания на председателя на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева.

Проверката на изпълнението на предписанията на председателя установи подобрена организация на работа в училището – въведени са ясни правила къде и как да се осъществява дежурството на учителите. Разработена е училищна програма за превенция на насилието с конкретни мерки и дейности. Координационният съвет за справяне с тормоза в училище, комисиите за превенция на деца в риск и за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, реализират комплекс от мерки за предотвратяване на агресия сред децата. Директорът на училището осъществява по-строг контрол на изпълнението на дейностите по опазване на живота и здравето на децата и на работата на дежурните учители и възпитатели.

Предписанията бяха направени през декември 2014 г. след проверка на ДАЗД по сигнал за насилие, която установи, че в училището не е гарантирана сигурна и безопасна среда за децата, нарушена е комуникацията с органите за закрила на детето и с родителите. При наличие на индикации за сексуално насилие върху ученик, от училището не бяха уведомили незабавно органите за закрила и не бяха информирали родителят на детето. Установено бе, че директорът не контролира изпълнението на мерките за опазване на живота и здравето на децата, а само учебната дейност.

</div>