Служители на ДАЗД запознаха децата и младежите от ДДЛРГ – гр. Гоце Делчев, с техните права и възможностите да потърсят закрила и помощ

14.09.2016г.

<div class="single_news">

Двама инспектори от Държавната агенция за закрила на детето, Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на 08.09.2016 г. посетиха хотел „Странджа”, к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, където през лятната ваканция почиват деца и младежи от Дом за деца, лишени от родителска грижа „Иван Кюлев” – гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев. Те са включени в програма, реализирана по инициатива на Министерството на труда и социалната политика, която е насочена към превенция на социалното изключване на децата и младежите, лишени от родителски грижи.

Целта на посещението на инспекторите е децата да бъдат запознати с техните права, като специално внимание бе обърнато на правото на децата на закрила срещу насилие и правила, които могат да им помогнат да го избегнат. В спокойна обстановка инспекторите от ДАЗД разясниха на децата към кого и къде да се обърнат, ако към тях е проявено насилие, как безопасно да ползват интернет. Бяха раздадени рекламни материали, които съдържат полезна информация за подрастващите, включително номера на Националната телефонна линия за деца 116 111, който е с безплатно покритие на територията на цялата страна.

Децата внимателно и с интерес изслушаха разясненията. Разказаха, че за първи път са видяли морето, защото досега са ходили само на лагери в планина. Споделиха, че в хотела много им харесва, че учителите се грижат много добре за тях и в дома се чувстват добре. Пожелаха си да се видим отново, а ние им пожелахме догодина, отново да имат почивка на морето.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.