Спазването на правата на децата в предизборната кампания разгледа на третото си заседание Гражданския борд за свободни и прозрачни избори

08.09.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева призова за спазване на правата на децата по време на започналата предизборната кампания. Това стана по време на третото заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори.

Г-жа Жечева запозна членовете на Гражданския борд с общите условия за извършване на мониторинг за спазването на правата на децата при политически мероприятия и разпоредбите на Закона за закрила на детето, според който „всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности” /чл.11 ал.4/ . В член 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета е разписана аналогична забрана: "Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини".

Сигналите за нарушени права на децата по време на изборни кампании, които постъпват в ДАЗД, са от различни източници – граждани, СЕМ, ЦИК, политически партии, НПО, както и чрез самосезиране от печатни и електронни медии. За нарушаването на разпоредбите на Закона за закрила на детето председателят на ДАЗД може да потърси административно-наказателна отговорност.

По време на изборите за членове на Европейския парламент са разгледани 14 сигналаза излъчени предизборни клипове на определени политически сили, в които участват деца; снимки на момчета и момичета, облечени в тениски на определена партия; информации от предизборни срещи, на които са разказани лични истории на деца, публикувани са техни снимки. Съветът на децата, който е консултативен орган към председателя на ДАЗД, излезе през април със свой призив за невъвличане на малолетни и непълнолетни в партийни мероприятия.

„Предвид своето любопитство, неопитност, стремеж към подражание на възрастните децата са една много уязвима на влияние аудитория. В започналата кампания трябва да бъдат спазвани правата на децата и да не се допуска въвличането им в прояви, които могат да накърнят достойнството или психиката им”, заяви г-жа Жечева.

Председателят на ДАЗД напомни, че родителите имат първостепенна роля за отглеждането и развитието на детето. Ролята на държавата е да ги подкрепи при изпълнението на техните задължения за осигуряване на закрила, грижа и адекватен стандарт на живот за децата, както и в отговорността да не допускат въвличането им в обществени процеси и събития, неприсъщи за детската възраст и противоречащи на принципите за закрила е споделена.

Членовете на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори и председателя на ДАЗД призоваха обществеността за подаване на сигнали за използване на деца за политически цели, с цел навременна намеса и предприемане на действия и мерки за спазване на правата им, както и за подобряване на координацията между отговорните институции.