Специалисти от Източна България ще се запознаят с ирландския опит и модели за работа с деца в риск

23.02.2015г.

<div class="single_news">

Обучение за предоставяне на интегрирани услуги за деца стартира днес в град Варна. До сряда експерти в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности от Източна България ще се запознаят с ирландския опит и модели за работа с деца в риск и подкрепа на семейството.

Акценти в срещата ще бъдат услугата „приемна грижа”, подготовката за напускането на грижи на младежи, навършили 16 г., модели за семейна подкрепа, превенция, ролята на личния съветник. Ще се дискутират възможностите за прилагане в България на предложените модели, ограниченията пред въвеждането на интегрираните услуги и как те могат да се преодолеят.

В България вече са обучени 96 експерти, които да предоставят интегрирани услуги по модела на Северна Ирландия. Обучители са социални работници от Белфаст с дългогодишен опит в областта на социалните услуги, преки участници в ирландския процес на деинституционализация. Те са автори на програми за обучения за въвеждане и укрепване на техники за планиране върху личността, за управление на резидентна грижа и интегрирани услуги за деца, в подготовката и работата с доброволци, разработването и прилагането на стратегии за работа в социални услуги за деца и в развитието на секторни политики за деца и младежи.

Интегрираните услугите имат за цел да изградят подкрепяща среда за семействата в общността и по този начин да подпомогнат оставането на детето при родителите.

Тридневното обучение е финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, който е част от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на деца в Република България”.

&nbsp;

</div>