Среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца ще се проведе в град Русе

19.03.2015г.

На <strong>20 март, петък, от 11 часа</strong> в Хотел „Космополитан” започва двудневна среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Тя ще бъде открита от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева

В срещата ще участват управители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, директори на специализирани институции и представители на подкрепящи услуги в общността от областите Русе, Силистра, Търговище, Разград, Велико Търново и Габрово.

Присъстващите ще обменят опит и добри практики в управлението на услуги от резидентен тип в общността, в предаването на грижата и адаптирането на децата към новите условия, за трудностите, които среща персонала и преодоляването им, както и за възможностите за оказване на подкрепа.

Двудневната регионална среща в гр. Русе ще е четвъртата от шестте срещи за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“. Целта на Държавната агенция за закрила на детето е да се подкрепи общините и екипите на новите услуги в реализирането на процеса на деинституционализация.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.