Среща на председателя на ДАЗД с представителя на УНИЦЕФ-България и представителя на ВКБ ООН

09.04.2017г.

Днес се състоя планираната среща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева, с представителя на УНИЦЕФ-България, г-жа Мария Хесус Конде, и представителя на ВКБ ООН, г-н Матайс льо Рут.

В хода на дискусията бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество и бяха взети някои важни за детската общност решения.

Господин Матайлс льо Рут изрази абсолютната подкрепа на ВКБ ООН за създаването на Алгоритъм за действие по случаи на деца-чужденци, които не желаят да подадат молба за международна закрила и/или с отказ за статут. В тази връзка Комисариатът ще подкрепи процеса, като предостави експерт на ДАЗД, който да подпомогне създаването на документа.

Госпожа Кънева се ангажира с организирането на среща през първата седмица на месец април с представители на неправителствени организации, за да идентифицира нуждите от техническа подкрепа, свързана със създаването и управлението на услуга за непридружени деца. В допълнение, УНИЦЕФ предложи организирането на съвместен семинар, на който да бъде представен международния опит в сферата на услугите за непридружени деца бежанци и мигранти, който да бъде организиран също през месец април. Господин Льо Рут заяви, че ВКБ ООН подготвя Анализ на празнотите в законодателството относно децата-мигранти, който ще бъде предоставен на Държавната агенция. Анализът се подготвя с цел да подкрепи бългасрката държава в закрилата на децата-чужденци.

Г-жа Мария Хесус Конде и г-н Матайс ле Рут изказаха своята категорична подкрепа спрямо българските институции, които са изправени пред предизвикателството да осигурят адекватни грижи и защита на най-добрия интерес на децата-чужденци на територията на Република България.

Срещата приключи с решението на трите организации за провеждане на съвместен семинар, на който да бъде представена работата на неправителствените организации, ангажирани със закрилата на децата-чужденци, както и възможностите за всички останали организации и общини да работят в тази посока.

 

Към настоящия момент, ВКБ ООН организира информационна кампания (видеоклип) на 7 езика за децата-бежанци, в която ще бъде включена информация за Националната телефонна линия за деца 116111, която функционира към председателя на ДАЗД.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.