Становище на Държавната агенция за закрила на детето във връзка с предаването "Биг брадър фемили" на Нова телевизия

18.01.2010г.

Като взе предвид засилващата се медийна кампания за набиране на участници за "Биг брадър фемили", състоялите се кастинги, както и становищата на множество неправителствени организации, предупреждаващи за рисковете, които могат да възникнат за децата, участващи в предаването, Държавната агенция за закрила на детето, счита за необходимо да напомни:

  1. В духа на спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето и българското законодателство, висшите интереси на детето трябва да са първостепенно съображение във всички действия, предприети от обществени или частни институции.
  2. Децата не трябва да бъдат подлагани на произволна намеса в личния им живот и семейство, както и на незаконни посегателства срещу тяхната чест и репутация /чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето/
  3. Съгласно действащата нормативна уредба в Р. България /Конституция, Семеен кодекс, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето/ родителите носят отговорност за живота и здравето на децата си, задължени са да полагат необходимите грижи за тях, както и да вземат решения, които не противоречат на техните интереси.

В тази връзка Държавната агенция за закрила на детето настоява:

  1. Екипът на предаването и Нова телевизия да спазват правилата на етичния кодекс на българските медии, които предвиждат специална отговорност по отношение на децата /2.4 от Етичния кодекс на българските медии/
  2. Екипът на предаването "Биг брадър фемили" и Нова телевизия да предоставят достъпна и пълна информация за възможните неблагоприятни ефекти върху здравето, психическото и емоционално състояние на децата, които биха могли да възникнат в резултат на участието им в предаването и публичния показ на семейните отношения.
  3. Екипът на предаването и Нова телевизия да гарантират възможността за информиран избор на родителите и децата, както и да предотвратят манипулативното и комерсиално използване на деца в телевизионното предаване.
  4. Родителите да са запознати с отговорността, която носят във връзка с неизпълнение на задължението им да осигурят условия за правилното физическо, психическо, нравствено и социално развитие на своите деца и писмено да декларират това.

Държавната агенция за закрила на детето очаква продуцентите на предаването „Биг брадър фемили” и Нова телевизия да се съобразят с изразеното мнение и със становището, подкрепено от над 50 граждански организации.