СТАНОВИЩЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЛУЧАИ НА СЕКСУАЛНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА НАД ДЕЦА

02.09.2019г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) осъжда остро поредния случай на сексуално посегателство спрямо дете в село Сотиря, общ. Сливен. Сексуалната експлоатация и всички форми на сексуална злоупотреба с деца са разрушителни за здравето, психическото и социалното развитие на децата.

Превенцията и борбата срещу сексуалната злоупотреба с деца изискват сътрудничество между всички отговорни институции. ДАЗД като орган за закрила, по смисъла на Закона за закрила на детето, работи в посока изследване и анализиране на феномена „насилие“, в т. ч. сексуалното насилие, и за предприемане на адекватни мерки и дейности за превенция на насилието и злоупотребата с деца.

По инициатива на ДАЗД са разработени: Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.; План за действие към Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца; Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие, както и за взаимодействие при кризисна интервенция. С разработването на стратегическите документи се поставя акцент върху необходимостта от разработването на нови и популяризирането на вече съществуващите механизми, чрез които деца и възрастни могат да сигнализират навреме за проблеми, за да не се стига до акт на насилие и с оглед гарантиране на достъпни способи за помощ и подкрепа. За превенция и преодоляване ситуациите на насилие в училище бяха разработени Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации, и протокол за докладване и последваща реакция.

В чл. 7 от Закона за закрила на детето е регламентирано задължението за съдействие при случаи на насилие над дете, като изчерпателно е посочен редът за сигнализиране и действията от страна на специалистите.

С оглед на посоченото, е необходимо както всички професионалисти, така и цялото общество да бъдем безкомпромисни към случаите на сексуална злоупотреба с деца и да демонстрираме нулева толерантност към проявите на насилие над деца. При всеки случай на злоупотреба с дете следва да сме по-сензитивни, да се реагира незабавно, като бъдат уведомявани органите за закрила на детето – Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Социално подпомагане“ или Държавната агенция за закрила на детето.

Във връзка с поредния случай на сексуална злоупотреба с дете в с. Сотиря, ДАЗД сезира Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, за оказване на психологическа подкрепа на пострадалото дете и неговото семейство и за предприемане на мерки за закрила, както и кметовете на Община Сливен и село Сотиря за предприемане на целенасочени действия за гарантиране сигурността и безопасността на децата в населеното място, при необходимост и със съдействието на органите на полицията.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.