Становище на председателя на ДАЗД за новата учебна 2021/2022 г.

24.08.2021г.

В навечерието на новата учебна година и на фона на четвъртата вълна от COVID-19 Държавната агенция за закрила на детето изразява следната позиция:

При спазване на всички необходими мерки и препоръки на Министерството на здравеопазването учебната 2021/2022 г. е добре да започне присъствено за учениците, като преминаването на обучение от разстояние да бъде в краен случай, съобразно показателите за разпространението на COVID-19 и по възможност за кратки периоди от време, при спазването на локален принцип – отделен клас, отделен випуск, отделно училище според конкретната епидемична обстановка в дадено населено място, според насоките на Министерството на образованието и науката.

Държавната агенция за закрила на детето изразява своята подкрепа за въвеждане на специални компенсаторни мерки за родителите в случай на дистанционно обучение. Мерките трябва да бъдат съобразени с възрастта и потребностите на децата и възможностите на родителите. При осигуряването на обучение от разстояние следва да се организира безопасността на всяко дете, както и да не се намалява качеството на образование.

Най-важните участници в образователния процес са децата, затова при вземане на решения следва да се има предвид мнението на децата. Допитването до Съвета на децата към председателя на ДАЗД относно провеждането на учебната 2021/2022 г. показва, че членовете на Съвета единодушно изразяват желанието си за провеждане на учебната година в присъствена форма, като отчитат от една страна по-доброто и ефективно усвояване на знания, но и възможността за пряк контакт с учителите, общуването със съучениците, извънкласните занимания на място и др. Според Съвета на децата в образователните институции се полагат достатъчни усилия и се вземат необходимите противоепидемични мерки при осъществяването на контрол за тяхното спазване. Децата в условията на пандемията COVID-19 имат още по-голяма нужда от подкрепата на близките си и всички нас, не само свързана с осигуряването на технически устройства за обучение и достъп до интернет, но и от психологическа, социална и емоционална подкрепа.

В качеството ми на председател на Държавната агенция за закрила на детето, вярвам, че с общи усилия деца, родители, учители, лекари и експерти, ръководейки се от най-добрия интерес на децата ще осигурим правото им на добро здравословно състояние и достъпно и качествено образование за всяко дете в зависимост от условията, в които се намираме.

Нека заедно помагаме на децата да преминем през поредното предизвикателство и покажем, че умеем да оцеляваме, защото сме силни и разумни!

д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД