Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Стартира оценка на всички деца с увреждания, преместени в процеса на деинституционализация в новите услуги

14.10.2015г.

Оценка за развитието на над 1200 деца с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, ще бъде извършена през следващите два месеца. Споразумение за това подписаха ръководителите на Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Националното сдружение на общините и фондация „Лумос“ - един от водещите експерти в деинституционализацията в световен мащаб.

Целта на оценката е да се анализира процеса на деинституционализация в България от гледна точка на детето.

Консултанти на „Лумос”, под ръководството на ДАЗД и със сътрудничеството и подкрепата на АСП и НСОРБ, ще оценяват развитието на всяко от децата, как новата среда е повлияла върху него. Резултатите от тази оценка ще бъдат сравнени с двете комплексни оценки, направени им през 2010 г. и 2013 г. Целта е да се установи какви промени са настъпили за детето по отношение на физическото, интелектуално и емоционално развитие, както и връзките му с външния свят, родителите, съпътстващите услуги, като училища, детски градини и т.н.

Оценката ще даде национално представителни данни за постигнатите резултати за децата от процеса на деинституционализация към момента, пет години след старта на изпълнението на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България".

Данните от нея ще бъдат използвани и при планирането на следващи стъпки и извеждането на приоритети за втория етап на процеса, както и при вземането на решения по какъв начин да се подкрепят съществуващите услуги, за да предоставят качествено нова грижа.

118 са изградените в изпълнение на Националната стратегия центрове за настаняване от семеен тип, в които бяха изведени над 1200 деца с увреждания от 25 домове за деца с увреждания.

<strong><em>За повече информация:</em></strong>

<strong><em>Люба Спириева, експерт „Връзки с обществеността“
Държавна агенция за закрила на детето</em></strong>

<em>Тел. 02 9339066, 0876 171059</em>
<em>E-mail: <a href="http://new.sacp.government.bg/prescentar/novini/po-dobre-li-zhiveyat-de…; target="_blank" rel="noopener noreferrer">liuba.spirieva@sacp.government.bg</a></em>

<strong><em>Нела Вампорова, </em></strong><strong><em>р-л „Връзки с обществеността и комуникации“
фондация „Лумос“</em></strong>

<em>Тел. 0888431251
E-mail: <a href="http://new.sacp.government.bg/prescentar/novini/po-dobre-li-zhiveyat-de…; target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nela.Vamporova@wearelumos.org</a></em>