Стартира процедура за избор на членове на Постоянната експертна работна група по деинситуционализация от неправителствения сектор

19.01.2016г.

Изпълнителният директор на Фондация „Сийдър“ Александрина Димитрова е първият представител на неправителствените организациия, работещи в областта на грижата за деца, който заедно с председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева ще съпредседателства Постоянната експертна работна група за деинституционализация /ПЕРГД/.

Двамата съпредседатели на групата са определени със заповед на вицепремиера по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, който е и председател на Междуведомствената работна група за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на грижата за децата в РБългария. Съпредседателят от неправителствения сектор ще е с мандат една година и ще се избира от НПО-тата, членове на ПЕРГД. Според приетите днес вътрешни правила за работа, членовете на ПЕРГД от неправителствения сектор също ще са с мандат една година, целта е да се даде възможност по-широк кръг организации, работещи в сферата на закрилата на децата да участват активно в процеса на деинституционализация. С новите вътрешни правила се въвежда възможност за провеждане на неприсъствени заседания и дистанционно вземане на решения, съкращават се административните срокове и процедури с цел оперативност на действията, регламентирана е възможността за привличане на допълнителни експерти.

Решено бе на 25 януари да стартира процедура за избор на пет неправителствени организации за членове на Постоянната експертна работна група по деинституционализация. Съгласно вътрешните правила това ще стане по утвърден от двамата съпредседатели Механизъм за избор.

На заседанието бе обсъдена координацията на дейностите, свързани с подготовката на Петия мониторингов доклад за изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия «Визия за деинституционализация на децата в Република България» за периода 1.07.2014 г. – 31.12.2015 г. и разработването на План за действие за периода 2016 – 2020 г. Работните групи трябва да изготвят двата документа в срок да 29 февруари т.г. До 10 март ПЕРГД ще обсъди и приеме проектите за V Мониторингов доклад и новия План, които след одобрението на Междуведомствената работна група по деинституционализация трябва да бъдат приети от Министерски съвет.

<em>Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия «Визия за деинституционализация на децата в Република България» е сформирана със заповед на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин от 6 януари 2016 г. Сред задачите й са разработване, координация по изпълнение, предложения за актуализиране на плана за действие, както и разработване на ежегодните мониторингови докладе за изпълнение на Стратегията за деинституционализация на децата в РБългария.</em>

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/ekspertna-rabotna-grupa-…; download="all" viewer="google"]